Strona główna Akty prawne

Akty prawne

Zbiór aktów prawnych zamieszczony na naszym portalu — stale wzbogacany o nowe przepisy — podzielono na 4 główne kategorie: kodeksy, ustawy, rozporządzenia, prawo międzynarodowe. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów dwie największe kategorie (ustawy i rozporządzenia) podzielono na podkategorie tematyczne. Wszystkie akty prawne publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie — dzięki temu publikowane przez nas przepisy są zawsze aktualne.

Dz.U. 2019.841 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 841 Na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499...
Dz.U. 2019.831 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 831 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,...
Dz.U. 2019.643 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 643 Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz....
Dz.U. 2019.704 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 704 Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz....
Dz.U. 2019.691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub...
Dz.U. 2019.743 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 743 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego w 2019 r. oraz zasady jego wypłaty. Art. 2. 1. W 2019 r. wypłacane jest jednorazowe...
Dz.U. 2019.723 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 723 Na podstawie art. 26g ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o...
Dz.U. 2018.2191 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji...
Dz.U. 2019.686 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 686 Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia...
Dz.U. 2019.658 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 658 Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –...