Strona główna Akty prawne

Akty prawne

Zbiór aktów prawnych zamieszczony na naszym portalu — stale wzbogacany o nowe przepisy — podzielono na 4 główne kategorie: kodeksy, ustawy, rozporządzenia, prawo międzynarodowe. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów dwie największe kategorie (ustawy i rozporządzenia) podzielono na podkategorie tematyczne. Wszystkie akty prawne publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie — dzięki temu publikowane przez nas przepisy są zawsze aktualne.

Dz.U. 2019.53 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 53 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. 2. System bezpieczeństwa dokumentów publicznych obejmuje projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie oraz weryfikację autentyczności dokumentów publicznych, a także inicjowanie zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed...
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Opracowano na podstawie: DZ.U. z 2019 r. poz....
Dz.U. 2019.1102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1102 Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz...
Dz.U. 2019.1071 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1071 Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z...
Dz.U. 2019.1141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1141 Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125)...
Dz.U. 2019.1150 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1150 Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz....
Dz.U. 2019.1090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1090 Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302,...
Dz.U. 2019.1087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1087 Na podstawie art. 53 ust. 1e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r....
Dz.U. 2018.2487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2487 Na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U....
Dz.U. 2019.1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...