Rozporządzenia

  Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Dz.U. 2019.1920 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1920 Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o...
Dz.U. 2019.1906 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1906 Na podstawie art. 6a...
Dz.U. 2019.1761 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1761 Na podstawie art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U....
Dz.U. 2019.1659 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1659 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019...
Dz.U. 2019.1778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1778 Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz....
Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1780 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1780), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 19.09.2019 r. — dotyczą §:...
Dz.U. 2019.1774 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1774 Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)...
Dz.U. 2019.1763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1763 Na podstawie art. 178 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) zarządza...
Dz.U. 2019.1731 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1731 Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz....
Dz.U. 2019.1707 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1707 Na podstawie art. 44zzzv ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły