Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które nie są wynikiem regulacji rynkowych, ale są po wpływem działań władz publicznych (rządowych i samorządowych). Są to np. ceny za energię, wodę, kanalizację, czynsze mieszkaniowe. ...
Kilka dni temu GUS podał szybki szacunek wzrostu PKB, według którego w drugim kwartale 2019 roku polska gospodarka urosła o 4,4% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Więcej mieszkań Z danych GUS wynika, że w ciągu siedmiu pierwszych miesięcy 2019 roku oddano do użytku 110,2 tys. mieszkań, czyli o 10,9%...
Absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych, a także osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej uzależniona od...
Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2020, opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 746. Niezmiennie od kilku lat kwota ta utrzymuje się na poziomie 2800...
Wg statystyk Krajowej Administracji Skarbowej rośnie zainteresowanie procedurą APA. Mimo to Ministerstwo Finansów rezygnuje z uproszczonych porozumień, a zapowiada nowość – współdziałanie z podatnikami. Jak wynika z ... (...) projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Ministerstwo Finansów zrezygnowało z prac nad wprowadzeniem uproszczonych porozumień cenowych...
Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2020, opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 747. Limit wartości rzeczy, na których może...
Obniżenie wpłaty na PFRON wynika z niższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424). Zgodnie z komunikatem przeciętna pensja wyniosła w tym okresie 4839,24 zł i...
W celu uporządkowania materiału, zapraszamy do zapoznania się ze skompresowaną lekturą najważniejszych wydarzeń podatkowych ostatnich dwóch miesięcy. A więc: ... (...) Obowiązkowy split payment od 01.11.2019 roku obowiązkowy split payment obejmie transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, których wartość przekracza 15.000 zł; mechanizm stosowany będzie dla wybranych towarów i usług; sankcje...
W dniu 12 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne). Projektowane przepisy przewidują możliwość stosowania kas fiskalnych mających postać oprogramowania, czyli takich, które będą mogły być instalowane np. na smartfonach, czy tabletach. Mają one stanowić alternatywę dla obecnie...
Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi: 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki, 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki, 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły