Na mocy projektowanych przepisów uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2269). Jak podaje CIR, za likwidacją Wśród tego podatku przemawiają następujące argumenty: niespełnione zostały założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w...
„Zasiedzenie spadku - czy to prawo jest aktualne i czy po 30 latach następuje zasiedzenie, czy też należy się jakaś część jednemu z rodzeństwa?” W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż zgodnie z ... (...) art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci...
Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli całkowicie zamortyzowanych – nowy kierunek interpretacyjny Nowy pogląd wynikający bezpośrednio z przełomowego rozstrzygnięcia WSA w Kielcach z dn. 13.02.2019 r., (sygn. akt: I SA/Ke 3/19), w którym to Sąd wskazuje, że podatnik ustalając podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli całkowicie...
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim odnosi się do obowiązków podatkowych powstałych przed...
Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby tj. z mocy prawa lub w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Związane z tym są dwa rodzaje decyzji wydawanych przez organy podatkowe: decyzja określająca i ustalająca. Decyzja określająca jest ... (...) zobowiązaniem podatkowym mającym charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że przekształcenie obowiązku podatkowego w zobowiązanie...
Dokument ten jest wynikiem prac OECD oraz grupy państw G20 w ramach projektu Base Erosin Profit Sharing, który ma za zadanie stworzenie wspólnych rozwiązań w obszarach opodatkowania narażonych  na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków. Polska podpisała z innymi  Konwencję w dniu 7 czerwca 2017 r. wraz 68 sygnatariuszami. Obecnie dobiegają...
SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego...
Jak przekonuje projektodawca, używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego produkty te już od 1 stycznia 2018 r. będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne...
Tego typu niespodziewana rewelacja mocno poruszyła producentów żywności, którzy protestują przeciwko takim rozwiązaniom. Ich wprowadzenie doprowadziłoby do wyeliminowania z rynku wielu firm, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców. Już teraz słodycze obciążone są jedną z najwyższych w Europie stawek VAT na poziomie 23%, a po wprowadzeniu nowego podatku wpływy do budżetu mogłyby znacząco...
Więcej poszkodowanych skorzysta z możliwości zaniechania poboru podatku od darowizn. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk podpisał nowe przepisy, które pomogą poszkodowanym w nawałnicach w sierpniu 2017 r. Rozszerzają one obszar dotknięty żywiołem, na którym poszkodowani mogą korzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od darowizn, a także do 6. miesięcy wydłużają czas na...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły