Odsetki od pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w paragrafie 092 - Pozostałe odsetki.   Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 17 lutego 2012 r. /Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego/, sygn. WA-0250/132/11 W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 grudnia 2011...
Zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego bez jednoczesnego zwiększenia odpisu na rzecz izb rolniczych narusza w sposób istotny przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XX/115/2011 Rady Gminy Jasło z...
Brak jest możliwości powierzenia obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub placówki podmiotom, niebędącym jednostkami organizacyjnymi gminy, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie przez placówkę oświatową głównego księgowego.     W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2011 roku wyjaśniam, że zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września...
Określenie minimalnego wymiaru godzin w którym zapewniona ma być opieka w żłobku i w klubie dziecięcym jako warunku, od którego spełnienia uzależnione ma być udzielenie dotacji celowej, narusza art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.   w sprawie orzeczenia nieważności...
Z dochodów budżetu powiatu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 mogą być finansowane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawi Prawo ochrony środowiska, natomiast zadania powiatu wynikające z ustawy Prawo wodne ze środków tych realizowany być nie mogą.   w sprawie orzeczenia nieważności...
Żadne z kryteriów ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego ujętych w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych nie obejmuje kategorii rodzaju nawierzchni zajmowanego pasa drogowego, zatem nie można ustalić różnych stawek opłat ze względu na to, czy jezdnia posiada nawierzchnię utwardzoną, czy też nieutwardzoną. ...
Decyzja Rada Gminy o bezpośredniej regulacji rachunków klubu sportowego, który nie jest jednostką organizacyjną Gminy lecz stowarzyszeniem działającym na jej terenie, nie znajduje uzasadnienia w przysługujących Radzie Gminy wyłącznych kompetencjach, zapisanych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, w tym w ust. 2 pkt 9 lit „c” tego artykułu....
Opłatom za udostępnianie przystanków komunikacyjnych należy przyznać administracyjny charakter. W wypadku braku dobrowolnej wpłaty ich dochodzenie następuje w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.   W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 24 października 2011 roku wyjaśniam, że stosownie do treści art. 16 ustawy...
w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012 rok   Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz....
Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Remont kapliczki niewpisanej do rejestru zabytków ani zakupu tablic adresowych na domy mieszkalne do nich nie należy.   w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części uchwały budżetowej...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły