Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Zgodnie z obecnymi przepisami polskiego prawa, ... (...) nie jest to możliwe. Co prawda art. 42b Karty Nauczyciela reguluje zasady pracy nauczycieli w porze nocnej, ale typy jednostek systemu oświaty, w których nauczyciele faktycznie mogą w nocy pracować są określone w rozporządzeniu MPiPS w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego...
„W jakich sytuacjach osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako nauczyciel może wnioskować o zatrudnienie od razu jako nauczyciel kontraktowy? Wiem, że taka możliwość dotyczy wykładowców akademickich pracujących min. 3 lata, a także osoby, które posiadają dorobek zawodowy w okresie 5 lat. Jakie dokładnie należy spełnić warunki?” Możliwość przyznania nauczycielowi stopnia...
„Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony na podstawie mianowania, któremu powierzono funkcje dyrektora szkoły może zostać przeniesiony z urzędu na stanowisko nauczyciela-dyrektora do innej szkoły? Czy w tym przypadku nauczyciel musi wyrazić zgodę? Czy można przenieść nauczyciela w każdym czasie? Jak powinna wyglądać procedura przeniesienia?” Nie jest dopuszczalne ... (...) obsadzenie stanowiska...
„Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony od 29.06. b.r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy po przeliczeniu, jeśli okaże się, że nie będzie mógł wykorzystać przysługującego urlopu, konieczne będzie udzielenie urlopu uzupełniającego? Czy zwolnienie lekarskie na wakacjach jest ogólnie rzecz biorąc, prawidłowe, zasadne? Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.” Nauczyciel,...
„Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie programu nauczania dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy taki program powinien być w szkolnym zestawie programów nauczania?” Zgodnie z treścią ... (...) art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe - „uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program...
„Od 12 lat prowadzę niepubliczne placówki oświatowe: szkołę podstawową i przedszkole. W obu placówkach zatrudniam ponad 25 osób (etatów). Proszę o wytyczne dotyczące wpłacania składek na PFRON. W jakiej wysokości należy odprowadzać składki na każdy etat powyżej 25? Czy niepubliczna oświata ma jakieś zniżki w wysokości składek? Czy wpłacone...
„Badania wstępne. Od dnia 01.09. b.r. nauczyciel będzie zatrudniony w naszej szkole. Z jakim rodzajem badania lekarskiego powinien przedstawić orzeczenie? W poprzedniej szkole rozpoczynał pracę, więc na orzeczeniu zaznaczono "wstępne". Czy gdyby posiadał orzeczenie badań okresowych z poprzedniej szkoły, mógłby być zwolniony z obowiązku badań wstępnych?” Do obowiązków każdego z...
„Prowadzę niepubliczne przedszkole z dotacją 100% do końca sierpnia 2020 roku. Od września 2020 będziemy otrzymywać 75% dotacji. Ponieważ zostały nam spore nadwyżki pieniężne, czy musimy je wydatkować do końca sierpnia (czyli do momentu kiedy mamy jeszcze dotację 100%), czy ewentualnie możemy te nadwyżki przesunąć na pozostałe miesiące roku...
„Jak prawidłowo skonstruować plan pracy niepublicznego przedszkola? Co powinien zawierać plan?” Podkreślić należy, że obowiązujące regulacje ... (...) nie nakazują tworzenia planu pracy przedszkola niepublicznego. Niemniej można taki plan utworzyć, przy czym zasady jego przyjmowania w przedszkolu powinny być ustalone przez dyrektora, o ile zostanie on w statucie przedszkola wyposażony w...
„Rodzice złożyli wniosek do gminy, że sami będą dowozić dzieci do szkoły obwodowej pomimo, że gmina zapewnia bezpłatny dowóz. Odległość od miejsc zamieszkania ucznia do szkoły wynosi 6 km. Na trasie nie kursuje żadna komunikacja publiczna. Zgodnie z art. 39 ust. 2 i nast. ustawy Prawo oświatowe, w przypadku...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły