Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

„Jestem nauczycielem, który od 01.11.2019 r. będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia (urlop przyznany do dnia 31.10.2020 r.). Czy w takiej sytuacji mogę rozwiązać stosunek pracy z dyrektorem dotychczasowej szkoły i od dnia 01.11.2020 r. rozpocząć pracę w nowej szkole? Rezygnując z pozostałej części urlopu dla poratowania zdrowia?” Urlop...
„Jesteśmy placówką niepubliczną. Mamy dwie grupy . Zatrudniamy dwie nauczycielki i jedną panią do pomocy. W statucie mamy zapis, że nie przyjmujemy dzieci z orzeczeniami i opiniami, ponieważ nie mamy warunków do zorganizowania odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W trakcie roku szkolnego, jedno orzeczenie mi dostarczono. Czy ja mogę nawiązać współpracę...
„Czy na przestrzeni ostatnich lat zaszła jakaś zmiana w Karcie Nauczyciela a dokładnie w 42 paragrafie? Konkretnie chodzi mi o godziny świetlicy czy zawsze w szkołach specjalnych było 24 godziny pensum czy zmieniło się to jakoś na przestrzeni ostatnich lat? Jeśli tak to kiedy i jak dokładnie brzmiały te...
„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam filologię germańską z przygotowaniem pedagogicznym, następnie zrobiłam magistra z politologii, rok później ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 6 lat pracuję jako...
„Proszę o wykładnię: Czy przy przekształceniu stosunku pracy przez mianowanie należy postąpić tak, jak przy zatrudnieniu nowego nauczyciela tzn. czy nauczyciel musi przynieść informację z Krajowego Rejestru Karnego, a dyrektor pozyskać informację z CROD (kara dyscyplinarna) oraz informację czy nie figuruje w rejestrze prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości?” Stosunek pracy nawiązany...
„Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Czy od 2019 roku są zasadnicze zmiany dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w stosunku do lat ubiegłych? Jeśli tak, to jakie?” Zgodnie z ... (...) art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela, w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o...
„Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017 r. i realizował go przez ostatnie 2 lata tj. w roku szkolnym 2017/18 i 208/19. Od 01.09.2019 r. w tej samej szkole, w której realizował staż i w innej szkole nie otrzymał zatrudnienia. Czy w związku z tym od 01.09.2020 r....
„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach, w każdej na część etatu i nie jest to uzupełnianie tylko odrębne umowy. W jednej naliczają mi 19 lat pracy, w drugiej zero (umowa od 01.09.2019 r.). Dodam, że w szkole pierwszej pracuję dopiero 10 lat, z wcześniejsze lata pracy mam świadectwa z innych...
„Dodatek za wysługę lat. Proszę o poradę w sprawie ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat dla pracownika, który w okresie 05.09-21.09.1990 r., 15.07-19.09.1991 r. pracował w urzędzie pocztowym, potem pobierał zasiłek dla bezrobotnych w okresie 02.12.1995 r. - 10.07.1996 r. Następnie pracował w szkole na pełen etat od 01.09.1996...
„Czy od września 2019 r. zmienił się plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego? Czy nadal w planie rozwoju ujmuje się: Obszar planowania działań, Zadania i sposób realizacji, Termin realizacji, Sposób dokumentacji?” Zgodnie z treścią ... (...) art. 9c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - „w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły