Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

„Art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela wprowadzony od 1 września 2017 r. wyklucza, jeśli dobrze rozumiem, możliwość przydzielania przed dyrektora szkoły godzin pracy w świetlicy szkolnej w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli na podstawie art. 42 ust .2 pkt 2? Proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście tak jest, bo...
„Czy szkoła zamiast lekcji religii jest zobowiązana zapewnić uczniowi zajęcia np. z etyki?” Odpowiadając na pytanie, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć z etyki, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie. Zaznaczyć należy, że naukę religii i etyki organizuje się w szkołach na ... (...) życzenie rodziców uczniów lub uczniów...
„Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące ubiegania się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Mianowicie, 01.09.2018 roku rozpoczęłam awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania nie przedłużyłam umowy o pracę, którą miałam do dnia...
„Gdzie można uzyskać refundację kosztów pracownika (instruktora praktycznej nauki zawodu) przedstawionej w rozporządzeniu MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu? 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. 2. Środki finansowe, o których mowa...
„Zwracam się do Państwa z kilkoma pytaniami odnośnie organizacji pracy niepublicznego punktu przedszkolnego w roku 2019/2020. 1. Czy w niepublicznym punkcie przedszkolnym (NPP) wymagany jest nadzór pedagogiczny - jego stworzenie oraz realizacja? 2. Czy można łączyć grupy tj. czy dzieci w wieku 3 lat mogą uczyć się wraz z...
„Nauczyciel został zatrudniony na okres od 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r. W czerwcu br. został aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy okres przebywania w areszcie jest okresem nieskładkowym i należy go wykazać w ust. 6 pkt 13, czy w innej pozycji świadectwa? Czy w przypadku niewykorzystania przez nauczyciela urlopu...
„Jeśli liceum ogólnokształcące ma rozpocząć działalność 01.09.2020 r., to do kiedy należy złożyć wniosek do urzędu, aby otrzymać dotację z dniem rozpoczęcia działalności LO? Czy organ prowadzący może wystąpić do urzędu o udzielenie takiej dotacji, jeśli szkoła formalnie nie została jeszcze zarejestrowana? Wiadomo, że dane uczniów będą mogły być...
Przepisy nie określają wprost kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne uczniów z autyzmem, wymagają przy tym kwalifikacji w zakresie niepełnosprawności ucznia, o czym w treści ... (...) § 15 ust. 3 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie przygotowania w...
„Czy neurologopeda pracujący z dziećmi w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi powinien posiadać kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki?” Przepisy ... (...) rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie regulują wprost konieczności, aby neurologopeda pracujący z dziećmi w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi posiadał kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Zgodnie...
„Do niepublicznego przedszkola od września 2019 r. będzie uczęszczać dziecko, które ma opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę podać jakie dodatkowe środki finansowe i w jakiej kwocie przysługują z urzędu gminy na realizację zadań wynikłych z powyższych dokumentów? Powyższe dokumenty zostały wydane w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły