„Jesteśmy sp. z o.o., w której udziałowcami są j.s.t. Przez większościowego udziałowca została podjęta uchwała o przekazaniu aportem nieruchomości gruntowych. W jakich okolicznościach spółka będzie zobowiązana z tego tytułu do zapłaty podatku CIT i/lub VAT?” Na początku należy wyjaśnić, iż zarówno sp. z o.o., jak również udziałowcy spółki, czyli jednostki...
„Jestem właścicielem budynku wielorodzinnego (kamienicy). Jedno z mieszkań zajmuje lokator z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Umowa najmu lokalu jest zawarta na czas nieokreślony. Opłaty są regulowane w terminie. Problem polega na tym, że lokal nie posiada WC. Przypisana do lokalu toaleta mieści się na strychu, 2 kondygnacje...
„Jako gmina sporządzamy sprawozdania zbiorcze jednostek i przekazujemy do opiniowania. W jaki sposób i w jakiej kategorii archiwizować sprawozdania jednostkowe przekazane w oryginale do gminy? Również sprawozdania budżetowe przekazane w oryginale stanowią podstawę sporządzenia sprawozdań gminy. Sprawozdania zbiorcze archiwizowane są w kategorii A, a co zrobić z oryginałami sprawozdań...
„Pracownicy administracyjno-obsługowi szkoły (sprzątaczka, pomoc kuchenna, kucharka, pomoc nauczyciela, intendent i konserwator), po zmianie wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem z dn. 10.09.2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. mają jednakową kwotę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.600 zł. Organ prowadzący nie...
„Czy decyzję administracyjną przyznającą świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej (np. schronienie w schronisku lub dożywianie) można przyznać po rozpoczęciu takiego świadczenia? Np. osoba bezdomna trafiła 1 stycznia do schroniska, 2 stycznia złożyła wniosek o tę formę pomocy, a decyzję administracyjną wydano 10 stycznia formułując ją w ten sposób, że...
„Gmina posiada dwóch zameldowanych na jej terenie mieszkańców, którzy przebywają odpowiednio pierwszy z nich w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez organizację pozarządową, mieszkanie to działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenie MRPiPS, drugi mieszkaniec przebywa w mieszkaniu wspieranym prowadzonym w oparciu o wytyczne CT9-EFS. Mieszkanie to...
„Czy spłata długów spadkowych przez gminę musi odbywać się w toku egzekucji?” Na początek warto wskazać przepisy, na podstawie których gmina dziedziczy ustawowo. Zgodnie z ... (...) art. 935 zd. 1 Kodeksu cywilnego, w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego...
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne i niektórych innych ustaw z dn. 05.10.2018 r., jednakże projekt ten jest na tyle kontrowersyjny, iż spotkał się z negatywną opinią wielu samorządów. Niektóre gminy biją już na alarm. Samorządy przestrzegają, że nieuchronnym skutkiem nowelizacji prawa wodnego będzie...
„Jeśli ktoś mam wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego z zasobów gminy i wstrzymaną eksmisję dopóki nie otrzyma tego lokalu, czy właściciel ma prawo wyrzucić go z mieszkania? Tzn. wejść do niego i tak zrobić żebym się tam nie dostał? I czy może mu wynająć pomieszczenie jak mówi:...
„Prowadzę od kilku lat niepubliczną szkołę podstawową - organ prowadzący osoba fizyczna. Zgodnie z ustawą złożyłam do 30 września wniosek do budżetu gminy o przyznanie środków na kolejny rok kalendarzowy. Oczywiście złożyłam również sprawozdanie SIO na koniec września. Chcę przenieść szkołę do innego miasta/innej gminy. Co należy zrobić, aby...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły