Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

W związku z dużą ilością zmian w przepisach dotyczących oświaty, konieczne było znowelizowanie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. poz. 425). Zmiany wprowadzone do u.s.o. od 1 września 2019 r. dotyczą głównie nazewnictwa, oceniania, promowania i egzaminowania uczniów oraz wydawania świadectw. Modyfikacje i dodane przepisy są wynikiem reformy...
Od 01.09.2019 r. weszły w życie zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół niepublicznych, wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). O ile do tej pory w systemie oświaty funkcjonowały szkoły publiczne,...
1 i 12 września wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Dotyczą one: kształcenia zawodowego doradztwa zawodowego programu profilaktyczno-wychowawczego miejsc na posiłek upoważnienie dla dyrektora dostępności opieki stomatologicznej organizacja szkół niepublicznych. Przygotowaliśmy dla Państwa e-book z przepisami ustawy oraz krótkim omówieniem zmian. Zaloguj się i pobierz nowy e-book. Pobierz e-book tutaj
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.07.2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu...
Wyższe średnie wynagrodzenie, świadczenie na start dla stażystów, stała minimalna wysokość dodatku za wychowawstwo, krótsza ścieżka awansu zawodowego i powrót do wcześniejszych zasad oceny pracy – to główne zmiany, jakie pracownikom pedagogicznym przynosi nowelizacja Karty Nauczyciela uchwalona przez sejm 13 czerwca br. Najnowsza ustawa zmieniająca KN wejdzie w życie...
W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w ... (...) uzasadnieniu do nowelizacji, jej celem jest w szczególności zapewnienie w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli rozwiązań zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela jest bowiem...
O przyjęciu projektu ustawy przez Sejm pisaliśmy w tym miejscu. Ustawa Karta Nauczyciela została zmieniona i zawiera wiele nowych zapisów, regulujących zasady pracy nauczycieli. Oprócz podwyżki nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września tego roku, powrócono do oceny pracy z 2018 roku.  Zniesiono jej obligatoryjność, ale utrzymano opinię rady rodziców przy przeprowadzaniu oceny....
Zgodnie z art. 11 ustawy o ... (...) kuratorach sądowych zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka; przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych; współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją,...
Karta Nauczyciela, ustawa – Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty – to trzy z ponad 160 aktów prawnych rangi ustawowej, do których zmiany wprowadziła ustawa z dn. 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO - czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679...
Podczas strajku nauczycieli rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy nowelizujące ustawę o systemie oświaty oraz ustawę – Prawo oświatowe w zakresie klasyfikowania uczniów i przeprowadzania egzaminów (Dz.U. z 2019 r. poz. 761). Miały one zagwarantować uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja za-dań i kompetencji ustawowych organów...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły