Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

W dniu 25 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe. Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy „dotychczasowe przepisy w szczegółowy sposób określają zadania i kompetencje, jakie w tym zakresie wykonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciele, którym powierzono funkcję...
Podstawę prawną do dokonywania kontroli pobrania i wykorzystania dotacji udzielanej publiczny i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom stanowi ... (...) art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie tej regulacji osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu: do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz prawo wglądu do...
Do końca 2018 roku art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe stanowił jedynie, że arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami...
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2019 r. pod pozycją 418 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą...
Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis art. 42a ust. 1a Karty Nauczyciela nakazuje, by dyrektor szkoły obniżał czas pracy nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Niezbędna jest zgoda lekarza i przedstawienie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego Jednakże – jak wyjaśnia MEN w odpowiedzi na interpelację poselską – na wniosek nauczyciela lekarz...
Program zakłada m.in. wyposażenie oraz remont stołówek i jadalni w publicznych szkołach podstawowych. W tym roku rząd przeznaczy na ten cel 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia br. Już 5 lutego rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu...
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2019 r. pod pozycją 72 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 07.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być...
Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji tego rozporządzenia jest ono konieczne z uwagi na...
Możliwa nauka również w soboty – szkoły mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować - w zależności od pory roku - przemienny system organizacji tygodnia pracy. W dniu 21 grudnia do uzgodnień międzyresortowych został ... (...) wysłany projekt nowego rozporządzenia w sprawie...
W lipcu tego roku MEN opublikowało projekt nowego rozporządzenia regulującego bhp w szkole, który przewidywał daleko idące zmiany w tym zakresie. Ostatecznie nie wszedł on jednak w życie, a resort zdecydował się znowelizować dotychczasowe rozporządzenie, obowiązujące od 2003 r. W rezultacie 29.11.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn....

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły