Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w ... (...) uzasadnieniu do nowelizacji, jej celem jest w szczególności zapewnienie w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli rozwiązań zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela jest bowiem...
O przyjęciu projektu ustawy przez Sejm pisaliśmy w tym miejscu. Ustawa Karta Nauczyciela została zmieniona i zawiera wiele nowych zapisów, regulujących zasady pracy nauczycieli. Oprócz podwyżki nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września tego roku, powrócono do oceny pracy z 2018 roku.  Zniesiono jej obligatoryjność, ale utrzymano opinię rady rodziców przy przeprowadzaniu oceny....
Zgodnie z art. 11 ustawy o ... (...) kuratorach sądowych zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka; przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych; współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją,...
Karta Nauczyciela, ustawa – Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty – to trzy z ponad 160 aktów prawnych rangi ustawowej, do których zmiany wprowadziła ustawa z dn. 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO - czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679...
Podczas strajku nauczycieli rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy nowelizujące ustawę o systemie oświaty oraz ustawę – Prawo oświatowe w zakresie klasyfikowania uczniów i przeprowadzania egzaminów (Dz.U. z 2019 r. poz. 761). Miały one zagwarantować uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja za-dań i kompetencji ustawowych organów...
Z dniem 01.09.2019 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), które zastąpi dotychczasowy akt o tym samym tytule, czyli rozporządzenie z dn. 17.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r....
„Proszę mi poradzić, jak mam rozpisać godziny do dyspozycji dyrektora według rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019 roku. Dokładnie chodzi mi o to, ile godzin ma być w klasie VII i VIII?” Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, określa ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej w...
W dniu 25 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe. Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy „dotychczasowe przepisy w szczegółowy sposób określają zadania i kompetencje, jakie w tym zakresie wykonują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, nauczyciele, którym powierzono funkcję...
Podstawę prawną do dokonywania kontroli pobrania i wykorzystania dotacji udzielanej publiczny i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom stanowi ... (...) art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie tej regulacji osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu: do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz prawo wglądu do...
Do końca 2018 roku art. 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe stanowił jedynie, że arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły