Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, która obowiązuje już od 12.09.2019 r., należy zawrzeć umowę o świadczenie usług medycznych i zabezpieczyć w ten sposób pielęgniarkę oraz stomatologa. Jeżeli w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to należy zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym usługi medyczne, a czyni to organ...
Zapisy w dokumencie odnoszą się wyłącznie do podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Według rozporządzenia podpisanego przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wydawcy będą musieli dołączyć wydrukowany podręcznik oraz jego cyfrowe odzwierciedlenie (na...
Od 05.09.2019 r. obowiązuje rozporządzenie MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które zastąpiło dotychczasowe przepisy z 2003 r. Nowe rozporządzenie zostało dostosowane do zmian ustawowych wprowadzonych w zakresie akredytacji z dniem 01.09.2019 r. – przez ustawę z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,...
Dnia 06.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. W zakresie merytorycznym przewiduje ono podobne rozwiązania jak dotychczasowe przepisy. Wprowadzone zmiany mają charakter korygujący, porządkujący i dostosowujący. Dotyczą m.in. druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego, nowych wzorów certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz dyplomów zawodowych,...
W związku z dużą ilością zmian w przepisach dotyczących oświaty, konieczne było znowelizowanie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. poz. 425). Zmiany wprowadzone do u.s.o. od 1 września 2019 r. dotyczą głównie nazewnictwa, oceniania, promowania i egzaminowania uczniów oraz wydawania świadectw. Modyfikacje i dodane przepisy są wynikiem reformy...
Od 01.09.2019 r. weszły w życie zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół niepublicznych, wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). O ile do tej pory w systemie oświaty funkcjonowały szkoły publiczne,...
1 i 12 września wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Dotyczą one: kształcenia zawodowego doradztwa zawodowego programu profilaktyczno-wychowawczego miejsc na posiłek upoważnienie dla dyrektora dostępności opieki stomatologicznej organizacja szkół niepublicznych. Przygotowaliśmy dla Państwa e-book z przepisami ustawy oraz krótkim omówieniem zmian. Zaloguj się i pobierz nowy e-book. Pobierz e-book tutaj
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.07.2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu...
Wyższe średnie wynagrodzenie, świadczenie na start dla stażystów, stała minimalna wysokość dodatku za wychowawstwo, krótsza ścieżka awansu zawodowego i powrót do wcześniejszych zasad oceny pracy – to główne zmiany, jakie pracownikom pedagogicznym przynosi nowelizacja Karty Nauczyciela uchwalona przez sejm 13 czerwca br. Najnowsza ustawa zmieniająca KN wejdzie w życie...
W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w ... (...) uzasadnieniu do nowelizacji, jej celem jest w szczególności zapewnienie w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli rozwiązań zmierzających do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela jest bowiem...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły