Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

„Czy uczeń, który rozpoczął naukę realizując podstawę programową z 2017 r. może w trakcie klasy II zmienić profil kształcenia i przenieść się do innego technikum w innym zawodzie? Czy nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej, które obowiązują od stycznia 2015 r. nie pozwalają na...
„W jaki sposób prawidłowo zaplanować pracę przedszkola, które ma cztery oddziały? Zatrudnionych jest czterech nauczycieli i dyrektor. Dodatkowo na język angielski zatrudniony jest dodatkowy nauczyciel oraz religię w klasie "0" prowadzi ksiądz. Czy na języku angielskim i na religii musi być obecny nauczyciel danej grupy przedszkolnej? Czy nauczyciel dzieci...
„Od 02.06.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wycieczek szkolnych, ale wciąż pojawiają się wątpliwości, jak je prawidłowo interpretować. Kto może być opiekunem wycieczki? Jak powinien wyglądać regulamin wycieczki?” Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i...
Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka
„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację z urzędu gminy na jeden oddział, który liczy 25 dzieci. Do przedszkola zapisało się dodatkowo jeszcze troje dzieci i gmina odmawia dofinansowania tych dodatkowych dzieci tłumacząc, że nie może finansować oddziału powyżej 25 dzieci i niepubliczne przedszkole musi utworzyć drugi oddział w przedszkolu, aby można...
Zgodnie z planem pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. zatwierdzonym przez Radę Ochrony Pracy kontroli poddane zostaną m.in. publiczne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze). Inspektorzy sprawdzą umowy okresowe zawarte z nauczycielami, wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, fundusz socjalny. Państwowa Inspekcja Pracy nie planuje dodatkowych nadzwyczajnych działań kontrolnych...
„Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem na podstawie art. 20 KN. W szkole z dniem 1 września 2019 roku zmniejszy się liczba oddziałów – o jeden oddział mniej. W związku z powyższym dyrektor nie jest w stanie zapewnić dwóm nauczycielom zatrudnionym przez mianowanie czasu pracy w wymiarze pełnego etatu....
„W pewnej szkole X pracuje trzech nauczycieli anglistów. - Nauczyciel A: mgr filologii rosyjskiej, lic. filologii angielskiej, egzaminator OKE - egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Staż pracy: 19 lat w tej samej placówce X; - Nauczyciel B: mgr filologii rosyjskiej, lic. filologii angielskiej, egzaminator OKE - egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, studia podyplomowe:...
Jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu z dn. 13.11.2013 roku, w piśmie Nr NA.III-0221-17-1/2013: „(...) przepisy powszechnie obowiązujące nie określają zamkniętego katalogu zadań szkoły (placówki) w zakresie kształcenia, wychowania czy opieki, określając jedynie podstawowe zadania, które szkoła (placówka) musi realizować. Szkoły i placówki mogą też organizować różnego rodzaju...
„Odwołuję się do statutu przedszkola, który określa podstawowe zasady organizacji pracy przedszkola w tym uwzględniając grupy powyżej 25 dzieci.” Maksymalna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej jest określona przez ustawodawcę jedynie dla publicznych ... (...) przedszkoli w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Mowa...
„Proszę o wytyczne i interpretację prawną dla następującej sytuacji: Matka zamierza od września 2019 r. przenieść dzieci do edukacji domowej. Dzieci będą uczęszczały do kl. VII, VI i III. 1) Jakie dokumenty należy złożyć, aby formalnie załatwić takie przeniesienie? 2) Czy każda szkoła ma obowiązek wyrazić zgodę czy należy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły