Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Realizując wymóg art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca opublikował podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. W przyszłym roku szkolnym będą one obejmować następujące kwestie: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanie do wartości przez...
Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem religii w przypadku cofnięcia skierowania, gdy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest luka w przepisach, bo dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Zasady prowadzenia nauki religii w szkołach i przedszkolach określone zostały przez ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu...
„Jak można zaskarżyć rozporządzenie ministra? Na jakiej podstawie? Kto może to zrobić, czy każdy obywatel?” Zgodnie z ... (...) art. 188 Konstytucji RP - to Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3) zgodności...
„W szkole zatrudniam kierownika praktycznej nauki zawodu, który część swoich zadań wykonuje przy komputerze. Czy z dotacji oświatowej mogę częściowo zrefundować koszty zakupu okularów?" Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy ... (...) o finansowaniu zadań oświatowych - dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są przeznaczone na dofinansowanie...
„Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły, ale wójt zatrudnił mnie na czas określony. Po roku zamknął szkołę i zostałam zwolniona. Otrzymałam odprawę dwumiesięczną. Wystąpiłam z wnioskiem do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i zostały mi policzone koszty sądowe. Nie bardzo mnie dzisiaj na nie stać i nie wiem czy...
„Proszę o wskazanie, które składniki wynagrodzenia nauczyciela podlegają potrąceniu za czas prowadzenia akcji strajkowej, a które nie i dlaczego?” Wbrew pozorom udzielenie odpowiedzi na pytanie tej treści nie jest proste, bowiem już sam system wynagradzania nauczycieli niewątpliwie należy do skomplikowanych, zarówno od strony składników wynagrodzeń, jak i źródeł prawa regulujących...
„Nauczyciel jest zatrudniony w szkole na zastępstwo od 01.03.2018 r. do 01.06.2019 roku. Za ile dni należy temu nauczycielowi wypłacić ekwiwalent za urlop? Nauczyciel ten wykorzystał urlop w wakacje w 2018 r. i ferie zimowe w wymiarze 14 dni w 2019 roku.” Zgodnie z ... (...) art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela,...
Z Karty Nauczyciela wynika, że o ile godziny ponadwymiarowe musi wykonywać nauczyciel określonej specjalności, tak zastępstwa doraźnie nie mają już takiego warunku, może je zatem wykonywać dowolny nauczyciel, nawet jeżeli zastępstwo dotyczy zajęć, do wykonywania których nie ma kwalifikacji. Z kolei wśród nauczycieli panuje przeświadczenie, że na zastępstwa doraźne...
„Nauczyciel, w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne, rozwiązał stosunek pracy ze szkołą. ZUS nie przyznał świadczenia (nie zaliczył wszystkich lat pracy). Nauczyciel skierował sprawę do sądu. Wygrał. ZUS odwołał się od decyzji sądu, jednocześnie wstrzymując wypłatę świadczenia. Ostatnio SN przyjął sprawę do rozpatrzenia i nie wiadomo kiedy nastąpi...
„Czy uczeń, który rozpoczął naukę realizując podstawę programową z 2017 r. może w trakcie klasy II zmienić profil kształcenia i przenieść się do innego technikum w innym zawodzie? Czy nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej, które obowiązują od stycznia 2015 r. nie pozwalają na...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły