Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

„Gdzie można uzyskać refundację kosztów pracownika (instruktora praktycznej nauki zawodu) przedstawionej w rozporządzeniu MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu? 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. 2. Środki finansowe, o których mowa...
„Zwracam się do Państwa z kilkoma pytaniami odnośnie organizacji pracy niepublicznego punktu przedszkolnego w roku 2019/2020. 1. Czy w niepublicznym punkcie przedszkolnym (NPP) wymagany jest nadzór pedagogiczny - jego stworzenie oraz realizacja? 2. Czy można łączyć grupy tj. czy dzieci w wieku 3 lat mogą uczyć się wraz z...
„Nauczyciel został zatrudniony na okres od 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r. W czerwcu br. został aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy okres przebywania w areszcie jest okresem nieskładkowym i należy go wykazać w ust. 6 pkt 13, czy w innej pozycji świadectwa? Czy w przypadku niewykorzystania przez nauczyciela urlopu...
„Czy uczeń, który ukończył klasę 0 i zgodnie z planem powinien iść do klasy I szkoły podstawowej może być od razu przyjęty do klasy II? Czytałam, że uczeń taki pisze test sprawdzający (czy ma opanowaną wiedzę z zakresu kl. I) i o ile ma opanowany materiał, może realizować program...
„Przedszkole chce nawiązać współpracę z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą z zakresu: prowadzenia zajęć z tańca, zajęć z sensoplastyki, zajęć sportowych. Współpraca ma się opierać na podstawie zawartej umowy pomiędzy przedszkolem a osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wystawianych faktur. Czy osoby prowadzące wyżej wymienione zajęcia...
Realizując wymóg art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca opublikował podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. W przyszłym roku szkolnym będą one obejmować następujące kwestie: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanie do wartości przez...
Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem religii w przypadku cofnięcia skierowania, gdy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest luka w przepisach, bo dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Zasady prowadzenia nauki religii w szkołach i przedszkolach określone zostały przez ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu...
„Jak można zaskarżyć rozporządzenie ministra? Na jakiej podstawie? Kto może to zrobić, czy każdy obywatel?” Zgodnie z ... (...) art. 188 Konstytucji RP - to Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3) zgodności...
„W szkole zatrudniam kierownika praktycznej nauki zawodu, który część swoich zadań wykonuje przy komputerze. Czy z dotacji oświatowej mogę częściowo zrefundować koszty zakupu okularów?" Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy ... (...) o finansowaniu zadań oświatowych - dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są przeznaczone na dofinansowanie...
„Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły, ale wójt zatrudnił mnie na czas określony. Po roku zamknął szkołę i zostałam zwolniona. Otrzymałam odprawę dwumiesięczną. Wystąpiłam z wnioskiem do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i zostały mi policzone koszty sądowe. Nie bardzo mnie dzisiaj na nie stać i nie wiem czy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły