Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

„Czy jeśli w gminie jest kilka szkół, to można te gabinety prowadzić rotacyjnie po kolei w każdej szkole jedna po drugiej? Każda placówka miałaby jakiś określony czas na funkcjonowanie tych gabinetów u siebie.” Przywołana regulacja ... (...) art. 6 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami stanowi, że Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania...
Ustawa Prawo oświatowe zawiera regulację ... (...) art. 103 ust. 1 pkt 4, stosownie do którego szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011...
Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli przy okazji, i nie jest to chyba zamierzony efekt, podniosła wynagrodzenia osób prowadzących i dyrektorów niepublicznych jednostek. Ustawa z dn. 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli obowiązującą od 01.09.2019 r. Zgodnie...
Wymaganą dostępność personelu medycznego w szkole, w tym pielęgniarki szkolnej określa ... (...) załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z tym załącznikiem pielęgniarki są dostępne od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach dostępności świadczeń, zgodnie z warunkami umowy zawartej...
„Proszę o wykładnię: Czy przy przekształceniu stosunku pracy przez mianowanie należy postąpić tak, jak przy zatrudnieniu nowego nauczyciela tzn. czy nauczyciel musi przynieść informację z Krajowego Rejestru Karnego, a dyrektor pozyskać informację z CROD (kara dyscyplinarna) oraz informację czy nie figuruje w rejestrze prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości?” Stosunek pracy nawiązany...
„Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Czy od 2019 roku są zasadnicze zmiany dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w stosunku do lat ubiegłych? Jeśli tak, to jakie?” Zgodnie z ... (...) art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela, w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o...
„Gdzie można uzyskać refundację kosztów pracownika (instruktora praktycznej nauki zawodu) przedstawionej w rozporządzeniu MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu? 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. 2. Środki finansowe, o których mowa...
„Zwracam się do Państwa z kilkoma pytaniami odnośnie organizacji pracy niepublicznego punktu przedszkolnego w roku 2019/2020. 1. Czy w niepublicznym punkcie przedszkolnym (NPP) wymagany jest nadzór pedagogiczny - jego stworzenie oraz realizacja? 2. Czy można łączyć grupy tj. czy dzieci w wieku 3 lat mogą uczyć się wraz z...
„Nauczyciel został zatrudniony na okres od 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r. W czerwcu br. został aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy okres przebywania w areszcie jest okresem nieskładkowym i należy go wykazać w ust. 6 pkt 13, czy w innej pozycji świadectwa? Czy w przypadku niewykorzystania przez nauczyciela urlopu...
„Czy uczeń, który ukończył klasę 0 i zgodnie z planem powinien iść do klasy I szkoły podstawowej może być od razu przyjęty do klasy II? Czytałam, że uczeń taki pisze test sprawdzający (czy ma opanowaną wiedzę z zakresu kl. I) i o ile ma opanowany materiał, może realizować program...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły