Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

„W jakich sytuacjach osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako nauczyciel może wnioskować o zatrudnienie od razu jako nauczyciel kontraktowy? Wiem, że taka możliwość dotyczy wykładowców akademickich pracujących min. 3 lata, a także osoby, które posiadają dorobek zawodowy w okresie 5 lat. Jakie dokładnie należy spełnić warunki?” Możliwość przyznania nauczycielowi stopnia...
„Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony na podstawie mianowania, któremu powierzono funkcje dyrektora szkoły może zostać przeniesiony z urzędu na stanowisko nauczyciela-dyrektora do innej szkoły? Czy w tym przypadku nauczyciel musi wyrazić zgodę? Czy można przenieść nauczyciela w każdym czasie? Jak powinna wyglądać procedura przeniesienia?” Nie jest dopuszczalne ... (...) obsadzenie stanowiska...
„Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie programu nauczania dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy taki program powinien być w szkolnym zestawie programów nauczania?” Zgodnie z treścią ... (...) art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe - „uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program...
„Badania wstępne. Od dnia 01.09. b.r. nauczyciel będzie zatrudniony w naszej szkole. Z jakim rodzajem badania lekarskiego powinien przedstawić orzeczenie? W poprzedniej szkole rozpoczynał pracę, więc na orzeczeniu zaznaczono "wstępne". Czy gdyby posiadał orzeczenie badań okresowych z poprzedniej szkoły, mógłby być zwolniony z obowiązku badań wstępnych?” Do obowiązków każdego z...
„Jak prawidłowo skonstruować plan pracy niepublicznego przedszkola? Co powinien zawierać plan?” Podkreślić należy, że obowiązujące regulacje ... (...) nie nakazują tworzenia planu pracy przedszkola niepublicznego. Niemniej można taki plan utworzyć, przy czym zasady jego przyjmowania w przedszkolu powinny być ustalone przez dyrektora, o ile zostanie on w statucie przedszkola wyposażony w...
„Niepubliczne Przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Z uwagi na koronawirusa niepubliczne przedszkole jest zamknięte. Nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi i rodzicami przez internet. Od 01.04.2020 r. kolejni rodzice zapisali dzieci do przedszkola. Czy gmina ma prawo odmówić dotacji na dzieci zapisanych do niepublicznego przedszkola w trakcie urzędowego zamknięcia...
„Jak powinna być zgodnie z przepisami prawa pracy rozstrzygnięta kwestia umów z nauczycielami, którzy pracują w naszej szkole na część etatu? Tzn. u nas mają np. 1/20 etatu lub 7/40 etatu, a są zatrudnieni na cały etat w innej szkole. Czy takie osoby mogą mieć umowy na czas określony...
„Czy z dotacji samorządowej można pokryć wydatki takie jak: badania lekarskie pracowników (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne), zakup i montaż monitoringu w salach przedszkolnych i na placu zabaw, obsługę BHP- szkolenia pracowników?” Zgodnie z ... (...) art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy...
„Czy w świadectwie pracy nauczyciela należy umieścić informację o udziale w strajku (okres 8 - 26 kwietnia 2019 r. - postulaty płacowe), jeżeli tak to, w którym punkcie dokumentu?” Strajk jest ostatnim etapem procedury sporu zbiorowego, którego stronami jest dana międzyzakładowa lub zakładowa organizacja związkowa i pracodawca. Istotą strajku jest...
„W roku szkolnym 2019/20 w przedszkolu zatrudniony był na rok szkolny logopeda - nauczyciel stażysta na 0,5 etatu (11/22), od września ten sam nauczyciel będzie już miał kolejny stopień awansu, będzie nauczycielem kontraktowym. Czy mogę zatrudnić go na rok (zgodnie z zapotrzebowaniem) czy w związku z tym, że będzie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły