Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

„Czy jest jakaś podstawa prawna mówiąca o tym, że to nauczyciel zamyka placówkę? Zostałyśmy z koleżanką zobowiązane do zamykania jej, czy to nauczyciel odpowiada za placówkę, musimy ją zamykać (kodować) oraz bramę wjazdową zamykać na kłódkę?” onet link? Zgodnie z ... (...) art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, w ramach czasu pracy...
Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę wyłącznie w sposób zdalny, o ile taki sposób wykonywania pracy zostanie ustalony z pracodawcą – informuje MEN w odpowiedzi na interpelację poselską. Kwarantanna nie oznacza ... (...) niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w...
Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zostaną one przeprowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich od października do listopada 2020 r. Dodatkowo nauczyciele będą mogli korzystać z platformy e-learningowej „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Udział w szkoleniach pozwoli nauczycielom na przeprowadzenie...
„Czy należy wypłacać nauczycielowi wynagrodzenie za godziny niezrealizowane z powodu niezapowiedzianej nieobecności ucznia i w przypadku zapowiedzianej nieobecności z powodu jego niedyspozycji (pobyt ucznia w szpitalu)?” Na wstępie należy przypomnieć, że przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną ... (...) nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin...
„Nauczyciel kontraktowy zatrudniony od września 2020 r. na zastępstwo na pełny etat, od października chcemy zmienić umowę - umowa na zastępstwo na pół etatu. Czy w takiej sytuacji należy rozwiązać umowę za porozumieniem stron z dniem 30.09.2020 r. i zawrzeć nową od 01.10.2020 r.?” Rozwiązanie zaproponowane w pytaniu ... (...) jest...
„Pracowałam teraz do 31 sierpnia w szkole państwowej jako nauczyciel wspomagający na pełny etat. Zrobiłam awans z wynikiem pozytywnym. Miałam otrzymać umowę na czas nieokreślony od 1 września jednak gmina twierdzi, że da mi na rok do czerwca. Czytając kartę nauczyciela jest tam informacja, że jeśli staż w 1...
„Czy nauczyciel informatyki ma obowiązek robić szkolenie dla rady pedagogicznej np. z Ms Teams w ramach WDN na prośbę dyrektora szkoły? Czy to należy do obowiązków nauczyciela informatyki czy raczej dyrektor powinien zatrudnić firmę zewnętrzną?” Zgodnie z ... (...) art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela, akt mianowania i umowa o pracę powinny...
„Czy nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę w wieku 61 lat przysługuje rekompensata, jako dodatek do kapitału początkowego za pracę w szkole specjalnej nieprzerwanie od 1992 roku? Spotkał się ktoś z tym? Czy na świadectwie musi być wpisana praca w warunkach szczególnych?” Zgodnie z informacją dostępną na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rekompensata...
W jakim terminie nowo zatrudniany nauczyciel powinien przedłożyć w szkole zaświadczenie o niekaralności, aby obowiązek ten uznano za spełniony w świetle prawa? Ten wątek badał Sąd Najwyższy w wyroku z ... (...) dn. 19.03.2019 r., (sygn. akt: III PK 29/18). Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, stosunek...
Kwota ustalona jest w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 z dn. 14.02.2020 r. (Dz.U. poz. 571). Będzie to skutkować wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli, a co za tym idzie – zwiększeniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. MEN skierowało do uzgodnień odpowiedni projekt nowelizacji rozp. MENiS z...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły