Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

„Nauczyciel stażysta zatrudniony w przedszkolu publicznym, umowa na czas określony od 1 września do 31 sierpnia, umowa nie zostaje przedłużona prawo do urlopu wypoczynkowego. Ile urlopu przysługuje nauczycielowi w danej placówce?” Nauczyciel przedszkola ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ... (...) 35 dni udzielanych zgodnie z planem urlopów, zgodnie z...
Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zmiany zaproponowane przez MEN są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych,...
Dnia 19.05.2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – wprowadziło je ... (...) rozporządzenie MEN z dn. 28.04.2020 r. w sprawie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Nowelizacja, poza uporządkowaniem i uaktualnieniem dotychczasowych zapisów, umożliwia kuratorom oświaty i organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie...
Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego – informuje MEN. Nauczyciele, którzy pracują obecnie zdalnie, kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego, realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu MEN z...
„Czy nauczycielom przedszkola publicznego należą się wczasy pod gruszą i inne świadczenia socjalne w ciągu roku szkolnego?” Odpowiedzi na to pytanie dostarcza regulacja ... (...) art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym przepisem przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu należy rozumieć pracowników i ich...
„Dyrektor szkoły nie wyraża zgody nauczycielce wczesnej edukacji na wykorzystanie urlopu w wybranym przez siebie czasie. Łącznie jest go 34 dni. Ponadto, nie zezwala dotychczas na branie urlopu w ferie i inne dni wolne, a które to inni nauczyciele wykorzystują. Stwierdziła, że "tyle dni urlopu" jest nieetyczne i nakazała...
Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypoczynku przewidziane u danego pracodawcy w regulaminie przyjętym na podstawie ... (...) art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Regulacje regulaminów ZFŚS wymagają jednak skorzystania z urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, aby było możliwe skorzystanie ze świadczenia. W przypadku przebywania pracownika na...
„Szanowni Państwo, w tym roku kończę awans na nauczyciela dyplomowanego. Awans zaczęłam 01.09.2017 r. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, kolejne 2 lata jako dyrektor przedszkola (od 01.09.2018 r.). Proszę o informacje dotyczące formalności jakie powinnam dopełnić jak również terminów, które powinnam zachować?” Zgodnie z ... (...) art....
Stopniowe odmrożenie kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania tego odpisu przewiduje ustawa z dn. 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278) – czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. W ubiegłym roku odpis na ZFFŚ dla nauczycieli dokonywany był na podstawie kwoty bazowej...
Czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410). Zgodnie z § 3 rozporządzenia czasowe...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły