Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

„Czy kuratorium może żądać dodatkowo suplementu lub oświadczenia dyrektora o potwierdzeniu kwalifikacji mając dyplom o kierunku technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej, twierdząc że potrzebują dodatkowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do bycia nauczycielem chemii w szkole podstawowej?” Zgodnie z ... (...) § 3 ust. 1 w zw. z § 4 rozporządzenia MEN w...
„Czy nauczycielka pracująca w niepublicznym przedszkolu może skorzystać/ma takie prawo z urlopu na podratowanie zdrowia - półrocznego lub rocznego na takich samych zasadach jakie mają nauczyciele w szkołach i przedszkolach publicznych?” Niestety nie. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia wynika z art. 73 Karty Nauczyciela. O tym z kolei, które...
„Czy nauczyciel w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych o charakterze publicznym (system zaoczny) może być zatrudniony na umowę zlecenie? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to zrobić?” Zgodnie z zapisami zawartymi w treści ... (...) art. 10a ust. 1-3 ustawy Karta Nauczyciela - w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i...
„W przydziale na przyszły rok mam wychowawstwo. Dyrektor chce, aby wszyscy wychowawcy pierwszych klas wzięli udział w wyjazdowym obozie integracyjnym z uczniami bez dodatkowego wynagrodzenia (dzień i noc praca, 2 noclegi). Pod opieką mam mieć klasę kompletnie nieznanych mi uczniów i do opieki jeszcze jednego nauczyciela. Czy mam prawo...
„Czy dyrektor ma prawo wezwać nauczyciela na szkolenie w dzień, w który ten nauczyciel nie ma zajęć w planie. tj. nie ma go w ogóle w szkole? Szkolenie z zakresu pracy z 14-15 letnim uczniem.” Dla udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie konieczne staje się ... (...) jego doprecyzowanie przez Czytelnika. W...
Dnia 26.03.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2019 poz. 465). Nowelizacja ta uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych...
Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka
„Czy interpretacja poniższego punktu z regulaminu wynagradzania, że nie należą się nauczycielowi pieniądze za godziny ponadwymiarowe za wyjazd z uczniami na wycieczkę jest poprawna? Oto ten punkt, proszę zwrócić uwagę na fragment dotyczący wyjazdów na wycieczki uczniów. Jak go Państwo rozumieją, kto nie powinien dostać wypłaconych godzin ponadwymiarowych? >"3....
„Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym może go przerwać po 5 miesiącach i przejść na emeryturę?” Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ... (...) art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby...
To obniżenie powinno nastąpić w maju, natomiast prezydenci kilku dużych miast zadeklarowali możliwość rozłożenia na raty obniżki wynagrodzeń a ewentualnie wyrównanie strat nauczycieli poprzez dodatkowe godziny ponadwymiarowe, wypłatę nagród itd. Podobno niektóre miasta wręcz zamierzają w tym celu zmienić regulaminy wynagradzania nauczycieli. Czy jest to zgodne z prawem? Pod jakimi...
„Czy w związku z podpisaniem porozumienia strajkowego przez związek zawodowy NSZZ Solidarność stażyści, którzy zaczęli staż 01.09.2018 r., skończą go po 9 miesiącach (czyli z końcem maja br.)?” Taka możliwość w chwili obecnej ... (...) nie istnieje. Zgodnie z treścią art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela staż, w przypadku...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły