Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

W liście szefa największych oświatowych związków zawodowych w Polsce czytamy, że najbliższy rok szkolny będzie wyjątkowo trudny dla wszystkich. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, „rząd zamiast poprawić warunki nauki i pracy, swoją nieprzemyślaną reformą pogorszył sytuację w wielu placówkach i eksperymentuje na uczniach”, czego efektem są według niego: przepełnione szkoły,...
W trakcie poniedziałkowego Prezydium ZG ZNP, Sławomir Broniarz podkreślił, że sondaż, który ma odbyć się wśród nauczycieli i pracowników oświaty, jest odpowiedzią na apele i wnioski, jakie płyną do związku. Według prezesa ZNP nauczyciele są zdecydowani do podjęcia różnorodnych działań protestacyjnych. To, jak wygląda polityka edukacyjna i to, co zostało...
W spotkaniu mogą wziąć udział rodzice, nauczyciele, pedagodzy, eksperci, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych. Debata odbędzie się w sobotę 31 sierpnia br. w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, a jej gościem specjalnym będzie Andreas Schleicher, ekspert OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Jak czytamy na stronie ZNP, debata edukacyjna...
Konkurs jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Jak tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski, ma on na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu. #OSEWyzwanie skierowane jest do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Oprócz głównych...
Przedstawicielami regionu europejskiego pozostali prezes ZNP oraz przewodnicząca szwedzkich związków nauczycieli. Zjazd w stolicy Tajlandii miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obrady kongresu odbyły się pod hasłem promowania demokracji, praw człowieka i praw związkowych oraz pracowniczych. W ich trakcie przyjęto 46 rezolucji, które wytyczają kierunki działań organizacji na kolejne cztery lata. Nad ich...
Już 19 sierpnia rusza konkurs, który ma wyłonić instytucję, będącą operatorem przedsięwzięcia. Jak czytamy na stronie MEN, celem inicjatywy jest „wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowanie rekomendacji w tym zakresie”. Projekt „Szkoła dla innowatora” powstał na podstawie rekomendacji z raportu, wykonanego na...
Co roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe - dalej u.P.o., resort edukacji ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Oprócz tych priorytetów MEN określa też zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty, wyznaczając kierunki kontroli planowych, ewaluacji oraz monitorowania. Priorytety MEN na rok 2019/2020 Wypełniając...
Nowy urzędnik ma odpowiadać m.in. za tworzenie rozwiązań prawnych i inicjatyw, w tym projektów programów rządowych, wzmacniających wychowawczą funkcję szkół i placówek. Rządowy pełnomocnik został ustanowiony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.06.2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki - (Dz.U. poz....
Patriotyczny projekt powstał we współpracy Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Myśli Jana Pawła II, a jego pomysłodawcami są Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, które są partnerem i koordynatorem projektu oraz Michał Stępniewski, wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W pilotażowym programie weźmie udział ponad...
List jest odpowiedzią na pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej, dot. projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jak czytamy na wstępie, „Związek Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że pismo nie spełnia oczekiwań ZNP odnośnie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły