Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Według aktualnych regulacji, do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego powołuje się zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której przeprowadzany jest egzamin. Przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych. Każdy zespół nadzorujący składa się z: - w przypadku egzaminu...
MEN skierowało do opiniowania już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych z przełomu roku 2018/2019 projekt zmieniający rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zakłada on wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 01.01.2019...
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 19.12.2018 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Jak wskazuje uzasadnienie do tego projektu konieczność nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy –...
W dniu 21.12.2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej umieściło na swojej stronie internetowej (men.gov.pl) informację o trwających pracach nad projektem rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z obecną treścią tej regulacji minister właściwy do spraw...
Co zmieni się w kształceniu ustawicznym od września 2019 roku? Wszystko o kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wyjaśnia w poniższej publikacji nasz Ekspert prawa oświatowego – prawnik Michał Łyszczarz. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji od 21.12.2018 r. dostępny jest ... (...) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji...
Do konsultacji międzyresortowych został skierowany w dniu 21 grudnia projekt nowego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Upoważnieniem ustawowym do wydania tego aktu jest art. 44zx ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w...
Rządowe Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) udostępniło projekt z dn. 18.12.2018 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji ma ona na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo oświatowe, wprowadzonych...
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Akt ten wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej...
Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego zakłada zmiany w klasyfikacji i samym nazewnictwie zawodów. Od roku szkolnego 2019/2020 w szkołach zawodowych nie będzie rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej w zawodach, takich jak: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, stroiciel fortepianów i pianin, technik realizacji dźwięku, blacharz izolacji przemysłowych,...
Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Powstanie tego projektu związane jest z koniecznością nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły