Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam filologię germańską z przygotowaniem pedagogicznym, następnie zrobiłam magistra z politologii, rok później ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 6 lat pracuję jako...
O planowanych zmianach poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 12.09.2019 r. Dnia 13 września br. projekt nowelizacji rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych. - Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zgłaszanej przez rodziców, uczniów i środowiska oświatowe potrzeby zmiany przepisów w zakresie potwierdzania przez uczniów i ich rodziców...
Rozmowy odbyły się 02.08.2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie  i dotyczyły projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. ZNP zgłosił postulat dotyczący zwiększenia od 01.09.2019...
Jak czytamy na stronie MEN, podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września br. i wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów wiąże się ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. Wymaga to określenia zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym, szef resortu edukacji...
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt z dn. 03.07.2019 r. rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy...
Zgodnie z nowelizacją od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r. Zmiany dotyczą także m.in. ustalenia minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo na poziomie...
Według nowego projektu przyznawanie dostępu do systemu informacji oświatowej (SIO) ma być prostsze. Pracownik upoważniony pisemnie przez kierownika jednostki (np. dyrektora szkoły) do przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO (pod warunkiem, że sam będzie miał przyznane dane dostępowe), będzie mógł przyznawać dane dostępowe do bazy danych SIO innym pracownikom,...
Według aktualnych regulacji, do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego powołuje się zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której przeprowadzany jest egzamin. Przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych. Każdy zespół nadzorujący składa się z: - w przypadku egzaminu...
MEN skierowało do opiniowania już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych z przełomu roku 2018/2019 projekt zmieniający rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zakłada on wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 01.01.2019...
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 19.12.2018 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Jak wskazuje uzasadnienie do tego projektu konieczność nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy –...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły