Projekty aktów prawnych

  Informacje o procesie legislacyjnym i tworzeniu nowego prawa.   W tej zakładce piszemy o projektach ustaw i rozporządzeń, konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych, pracach w komisjach sejmowych, głosowaniach i poprawkach w Sejmie i Senacie.  

Dnia 29.06.2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji upubliczniony został ... (...) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, modyfikujący poza KN także u.s.o. i u.P.o. Jego głównym celem ma być – jak podaje projektodawca – udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym rozwiązań,...
Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zmiany zaproponowane przez MEN są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych,...
Dnia 08.04.2020 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Przewiduje on, że od roku szkolnego 2020/2021 tematyka zajęć z wychowawcą, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, zostanie poszerzona o ważne zagadnienia...
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Nowelizacja dotyczy zatem rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Podstawa...
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 17.12.2019 r. rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Zgodnie z obecną treścią § 6 pkt 1 i 2 rozporządzenia wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, składa dyrektor...
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia, według którego kuratorzy oświaty i organy nadzorujące pedagogów będą mogli według własnego uznania nagradzać nauczycieli. Dotychczas, to dyrektor szkoły składał wniosek o przyznanie nagrody. Z kolei o nagrodę dla samego dyrektora wnioskował organ prowadzący szkołę. W uzasadnieniu do projektu czytamy,...
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. Projekt ten jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty...
W 2020 roku kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia wzrośnie o 418 zł – tak wynika z projektu rozporządzenia określającego sposób podziału przyszłorocznej subwencji oświatowej. Finansowy standard A Corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, MEN określa...
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2020 podnosi stawki stażystom i nauczycielom kontraktowym do 2,6 tys. zł brutto. Zmiana dotycząca podniesienia stawek wynagrodzeń dla najsłabiej zarabiających nauczycieli pojawiła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego...
„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam filologię germańską z przygotowaniem pedagogicznym, następnie zrobiłam magistra z politologii, rok później ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 6 lat pracuję jako...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły