Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

„Jeśli liceum ogólnokształcące ma rozpocząć działalność 01.09.2020 r., to do kiedy należy złożyć wniosek do urzędu, aby otrzymać dotację z dniem rozpoczęcia działalności LO? Czy organ prowadzący może wystąpić do urzędu o udzielenie takiej dotacji, jeśli szkoła formalnie nie została jeszcze zarejestrowana? Wiadomo, że dane uczniów będą mogły być...
Od roku szkolnego 2019/2020 w samorządowych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych formach wychowania przedszkolnego obowiązują nowe zasady odpłatności za czas pobytu dziecka wykraczający poza 5 bezpłatnych godzin. Zgodnie ze znowelizowanym art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) wysokość tej opłaty nie może być wyższa...
„Do niepublicznego przedszkola od września 2019 r. będzie uczęszczać dziecko, które ma opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę podać jakie dodatkowe środki finansowe i w jakiej kwocie przysługują z urzędu gminy na realizację zadań wynikłych z powyższych dokumentów? Powyższe dokumenty zostały wydane w...
„Prowadzę niepubliczne przedszkola i niepubliczną szkołę podstawową jako osoba fizyczna. Aktualnie rozważam otwarcie liceum ogólnokształcącego. Jakie są aktualne procedury związane z otwarciem takiej placówki? Jaką dokumentację należy przygotować? Jakie są zasady finansowania liceum (naliczania subwencji)? Kiedy należy złożyć do starostwa powiatowego wniosek o subwencję, jeśli placówka ma rozpocząć działalność...
„Czy organ prowadzący przedszkola, w tym przypadku wójt gminy może nakazać dyrektorowi placówki, aby ściągnął z urlopu swoich pracowników-nauczycieli przedszkola, aby zapewnić dyżur i aby przedszkole funkcjonowało przez całe wakacje? Dodam, że nasze przedszkole jest placówką nieferyjną i jedynie wakacje są czasem gdzie nauczyciel może wykorzystać sobie swój urlop.” Zgodnie...
„Mamy do czynienia z takimi sytuacjami: a. Rodzic ma podpisaną umowę na rok szkolny 18/19 do końca sierpnia 2019, ale zgłasza, iż w lipcu i sierpniu 2019 dziecko będzie nieobecne. Od września dziecko będzie dalej uczęszczać do naszej placówki; b. Rodzic ma podpisaną umowę na rok szkolny 18/19 do...
„Do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowała samodzielna jednostka organizacyjna w postaci zespołu szkół, składająca się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 01.09.2017 r. w związku z reformą oświatową nastąpiło włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, a zespół przestał istnieć z mocy prawa. Czy organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o wygaszeniu gimnazjum...
Jak przypomina NIK, „od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałych na jej obszarze i zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego”. Jak się jednak okazuje, tylko w 17 z 30 skontrolowanych gmin nadano odpowiedni priorytet temu...
„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach na terenie dwóch różnych gmin. Zdarzyło się, że jedna z nich poprosiła drugą o oddelegowanie mnie na cały dzień. Przy wypłacie okazało się, że zarówno pierwsza szkoła jak i druga nie zapłaciły mi za te godziny. Ta "wypożyczająca" - bo w tym dniu nie...
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Szczegółowe zasady udzie-lania tych dotacji określa MEN w drodze rozporządzeń. Pomoc materialna dla uczniów Od...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły