Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Dnia 7 listopada w siedzibie MEN odbyła się konferencja prasowa ministra Piontkowskiego na temat nakładów na edukację. Szef resortu zaznaczył, że pieniądze na edukację w samorządach pochodzą zarówno z subwencji oświatowej, dotacji, jak i z dochodów z PIT i CIT. Przytoczył on także dane dotyczące wzrostu dochodu jednostek samorządu terytorialnego...
Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. ost. zm. poz. 1287) wprowadziła do tej ustawy nową regulację art. 34a, zgodnie z którą nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a minimalna kwota tego dodatku wynosi 300...
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ... (...) 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)   organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z: gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r....
Do czasu wejścia w życie ustawy z ... (...) dn. 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami - wymagania dotyczące kwalifikacji pielęgniarki określał § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28.08.2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r....
„Jesteśmy placówką niepubliczną. Mamy dwie grupy . Zatrudniamy dwie nauczycielki i jedną panią do pomocy. W statucie mamy zapis, że nie przyjmujemy dzieci z orzeczeniami i opiniami, ponieważ nie mamy warunków do zorganizowania odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W trakcie roku szkolnego, jedno orzeczenie mi dostarczono. Czy ja mogę nawiązać współpracę...
W związku z ostatnimi zmianami, m.in. w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich dokonano zmiany przepisów rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Przedmiotowa nowelizacja jest skutkiem zmian w zakresie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli...
„Jeśli liceum ogólnokształcące ma rozpocząć działalność 01.09.2020 r., to do kiedy należy złożyć wniosek do urzędu, aby otrzymać dotację z dniem rozpoczęcia działalności LO? Czy organ prowadzący może wystąpić do urzędu o udzielenie takiej dotacji, jeśli szkoła formalnie nie została jeszcze zarejestrowana? Wiadomo, że dane uczniów będą mogły być...
Od roku szkolnego 2019/2020 w samorządowych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych formach wychowania przedszkolnego obowiązują nowe zasady odpłatności za czas pobytu dziecka wykraczający poza 5 bezpłatnych godzin. Zgodnie ze znowelizowanym art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) wysokość tej opłaty nie może być wyższa...
„Do niepublicznego przedszkola od września 2019 r. będzie uczęszczać dziecko, które ma opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę podać jakie dodatkowe środki finansowe i w jakiej kwocie przysługują z urzędu gminy na realizację zadań wynikłych z powyższych dokumentów? Powyższe dokumenty zostały wydane w...
„Prowadzę niepubliczne przedszkola i niepubliczną szkołę podstawową jako osoba fizyczna. Aktualnie rozważam otwarcie liceum ogólnokształcącego. Jakie są aktualne procedury związane z otwarciem takiej placówki? Jaką dokumentację należy przygotować? Jakie są zasady finansowania liceum (naliczania subwencji)? Kiedy należy złożyć do starostwa powiatowego wniosek o subwencję, jeśli placówka ma rozpocząć działalność...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły