Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

„Jestem właścicielem budynku wielorodzinnego (kamienicy). Jedno z mieszkań zajmuje lokator z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Umowa najmu lokalu jest zawarta na czas nieokreślony. Opłaty są regulowane w terminie. Problem polega na tym, że lokal nie posiada WC. Przypisana do lokalu toaleta mieści się na strychu, 2 kondygnacje...
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy na usługi indywidualnego transport door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski można składać do 21 sierpnia do godz. 14.00. Konkurs jest realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus. Łączny budżet konkursu to 45 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą...
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą dysponuje minister finansów, po zasięgnięciu opinii ministra edukacji oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Kryteria podziału rezerwy Zgodnie z ... (...) art....
„Jako gmina sporządzamy sprawozdania zbiorcze jednostek i przekazujemy do opiniowania. W jaki sposób i w jakiej kategorii archiwizować sprawozdania jednostkowe przekazane w oryginale do gminy? Również sprawozdania budżetowe przekazane w oryginale stanowią podstawę sporządzenia sprawozdań gminy. Sprawozdania zbiorcze archiwizowane są w kategorii A, a co zrobić z oryginałami sprawozdań...
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na...
„Chciałam przepisać córkę z jednego przedszkola do zespołu szkolno-przedszkolnego w obrębie jednej gminy. Córka wcześniej uczęszczała do tego budynku do Klubu Malucha między innymi z rówieśnikami. Podczas rekrutacji do przedszkola jako 3-latek, poinformowano nas, że lepiej będzie, jak dziecko pójdzie do przedszkola w swoim okręgu. Tak też zrobiłam. W...
Co ze szkołami do wakacji? Od poniedziałku, 18 maja br. MEN uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywraca również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W...
„Nauczyciel zatrudniony w szkole X na podstawie mianowania w wymiarze pełnego etatu tj. 18/18 i jest to dla niego macierzysta szkoła. W arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny dyrektor przydzielił dla tego nauczyciela 11 godzin. W szkole Y, której organem prowadzącym jest ta sama gmina dyrektor przydzielił temu samemu...
W jaki sposób w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego z powodu COVID-19, powinna być naliczana i wypłacana dotacja podmiotowa dla szkół i placówek niesamorządowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż j.s.t.? Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort edukacji...
„Dziękujemy bardzo za poprzednią opinię. Pojawiły się kolejne wątpliwości: Prawnik pisze: Szkoła ta jednak przestaje być dla ucznia obwodową i ma on prawo pierwszeństwa w rekrutacji w przypadku, gdy chce przenieść się do szkoły, która aktualnie jest szkołą obwodową, po zmianach terytorialnych. Podkreślić jednak należy, że obowiązek ten dotyczy tylko...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły