Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

„Czy organ prowadzący przedszkola, w tym przypadku wójt gminy może nakazać dyrektorowi placówki, aby ściągnął z urlopu swoich pracowników-nauczycieli przedszkola, aby zapewnić dyżur i aby przedszkole funkcjonowało przez całe wakacje? Dodam, że nasze przedszkole jest placówką nieferyjną i jedynie wakacje są czasem gdzie nauczyciel może wykorzystać sobie swój urlop.” Zgodnie...
„Mamy do czynienia z takimi sytuacjami: a. Rodzic ma podpisaną umowę na rok szkolny 18/19 do końca sierpnia 2019, ale zgłasza, iż w lipcu i sierpniu 2019 dziecko będzie nieobecne. Od września dziecko będzie dalej uczęszczać do naszej placówki; b. Rodzic ma podpisaną umowę na rok szkolny 18/19 do...
„Do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowała samodzielna jednostka organizacyjna w postaci zespołu szkół, składająca się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 01.09.2017 r. w związku z reformą oświatową nastąpiło włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, a zespół przestał istnieć z mocy prawa. Czy organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o wygaszeniu gimnazjum...
Jak przypomina NIK, „od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałych na jej obszarze i zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego”. Jak się jednak okazuje, tylko w 17 z 30 skontrolowanych gmin nadano odpowiedni priorytet temu...
„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach na terenie dwóch różnych gmin. Zdarzyło się, że jedna z nich poprosiła drugą o oddelegowanie mnie na cały dzień. Przy wypłacie okazało się, że zarówno pierwsza szkoła jak i druga nie zapłaciły mi za te godziny. Ta "wypożyczająca" - bo w tym dniu nie...
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Szczegółowe zasady udzie-lania tych dotacji określa MEN w drodze rozporządzeń. Pomoc materialna dla uczniów Od...
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Szczegółowe zasady udzielania tych dotacji określa MEN w drodze rozporządzeń. Pomoc materialna dla uczniów Od...
„Prowadzimy jako spółka przedszkole niepubliczne. Na terenie gminy nie ma przedszkola publicznego, na podstawie którego można ustalić wysokość dotacji na jedno dziecko w naszym przedszkolu. Ustawa każe wziąć pod uwagę w pierwszym rzędzie gminę graniczącą o podobnych dochodach na jednego mieszkańca. Wg nas jest to gmina X, a nasze...
Chodzi o zakaz zawierania z nauczycielami umów zlecenia - czy organ dotujący ma prawo zakwestionować dotację wydaną na takie umowy? Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli...
„Uczennica niepełnosprawna na wózku ma nauczanie w domu. Kto powinien zorganizować i zapłacić za jej transport na maturę i z powrotem? Czy szkoła powinna o to wystąpić do przewoźnika, czy rodzic? Gmina ma obowiązek taki transport zapewnić, ale tylko w przypadku ucznia codziennie dojeżdżającego do szkoły, czy też okazjonalnego,...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły