Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

„Prowadzimy jako spółka przedszkole niepubliczne. Na terenie gminy nie ma przedszkola publicznego, na podstawie którego można ustalić wysokość dotacji na jedno dziecko w naszym przedszkolu. Ustawa każe wziąć pod uwagę w pierwszym rzędzie gminę graniczącą o podobnych dochodach na jednego mieszkańca. Wg nas jest to gmina X, a nasze...
Chodzi o zakaz zawierania z nauczycielami umów zlecenia - czy organ dotujący ma prawo zakwestionować dotację wydaną na takie umowy? Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli...
„Uczennica niepełnosprawna na wózku ma nauczanie w domu. Kto powinien zorganizować i zapłacić za jej transport na maturę i z powrotem? Czy szkoła powinna o to wystąpić do przewoźnika, czy rodzic? Gmina ma obowiązek taki transport zapewnić, ale tylko w przypadku ucznia codziennie dojeżdżającego do szkoły, czy też okazjonalnego,...
Od 01.01.2019 r. wszedł w życie art. 35 ust. 4 i nast. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzając zmiany w zakresie zasad wydatkowania dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z tymi przepisami dotacja przekazana na ... (...) uczniów i wychowanków: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć...
„Stowarzyszenie prowadzi przedszkole niepubliczne. Czy mogę z dotacji oświatowych pokryć koszty dostępu do portalu internetowego prawa oświatowego? Jakie przepisy można wykorzystać, aby istotnie było to związane z wychowaniem i opieką w przedszkolu? Czy prowadzenie nadzoru pedagogicznego wpisuje się w wychowanie i opiekę? Proszę jeszcze o wyjaśnienie dotyczące kosztów wysyłki...
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, w którym informuje o rosnącej subwencji oświatowej oraz wyjaśnia, że „samorządy również są odpowiedzialne za oświatę”. - W polskim systemie prawnym zadania oświatowe są wykonywane przez samorządy, ponieważ są to ich zadania własne, a środki niezbędne na ich realizację zagwarantowane są...
Nowe plany sieci szkół MEN skierowało do samorządowców list, w którym przypomina o obowiązku ustalenia przez rady gmin i rady powiatów nowych planów sieci szkół – obowiązujących od 01.09.2019 r. Resort opublikował też przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych. Nowe plany sieci szkół muszą uwzględniać wszystkie...
Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i...
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i...
Ministerstwo podkreśla, że samorządy już otrzymały dwie raty subwencji oświatowej, dzięki czemu mogą bez zwłoki wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do samorządowców pismo, w którym przekazuje „dodatkowe informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Pod listem...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły