Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Ponieważ urlop ten nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem, to sam pracownik decyduje, czy i w jakim zakresie z niego skorzysta. Podstawowe regulacje dotyczące urlopu wychowawczego zawiera...
Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)) określono w art. 1 tego aktu. Ustawodawca wyróżnił w nim podmioty, wobec których KN ma zastosowanie w pełnym zakresie, oraz podmioty objęte jej regulacjami w zakresie ograniczonym, wskazanym...
Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne finansowane z budżetu państwa. Prawo takie zapisano w ustawie z dn. 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t. jedn. Dz.U. z...
Centrum kształcenia ustawicznego Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego. Tego typu placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursie umiejętności zawodowych, kursie kompetencji ogólnych oraz innym kursie umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach...
W zależności od organu uprawnionego do ich zakładania i prowadzenia publiczne placówki dzielą się na: placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (MEN), placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (MKiDN), placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (MRiRW), placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym – w...
Organizacja kształcenia ustawicznego Prawne ramy dla edukacji ustawicznej tworzy art. 117 ust. 1 u.p.o., stanowiąc, że kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych; formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego...
Omówione niżej rozp. dotyczy więc organizacji roku szkolnego w zreformowanych publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych centrach kształcenia zawodowego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć Co do zasady, zgodnie z...
Kwestie związane z kształceniem osób przybywających z zagranicy zostały uregulowane w rozdziale 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), czyli w art. 165–167. Przez „osoby przybywające z zagranicy” należy rozumieć zarówno cudzoziemców, czyli osoby niebędące obywatelami...
Wskazana ustawa nakłada na szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Aby możliwa była realizacja tego zadania, organy prowadzące – lub w przypadku...
Nauczyciele, tak jak pracownicy innych grup zawodowych, w razie choroby mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, tj. wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Karta Nauczyciela przyznaje im ponadto szczególne uprawnienie, jakim jest urlop dla poratowania zdrowia, przeznaczony na leczenie schorzeń mających związek z wykonywaną pracą lub na leczenie uzdrowiskowe...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły