wytyczne men gis mz
W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Wytyczne Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do...
Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne finansowane z budżetu państwa. Prawo takie zapisano w ustawie z dn. 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t. jedn. Dz.U. z...
W rozdziale 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) uregulowano kwestie związane z wyposażeniem szkół oraz szkół polskich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – w tym przede wszystkim zasady udzielania i rozliczania tzw. dotacji podręcznikowej. Wskazana ustawa nakłada na publiczne szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne...
Zgodnie z art. 90c ust. 1 i 4 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Co istotne, uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie dwóch świadczeń: stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym...
Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Regulamin taki stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa. Przyjmując regulamin, rada powinna mieć na względzie cele pomocy wymienione...
O tym, na jakich zasadach oraz w jakich okolicznościach nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy, rozstrzygają przepisy Karty Nauczyciela. Kluczowe znaczenie ma tu podstawa zatrudnienia nauczyciela. Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania Zgodnie z art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z...
Tytułowe zagadnienie reguluje zatem kilka aktów prawnych: ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) – dalej „ustawa emerytalna”, ustawa z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2017 r....
W rozdziale 8a u.s.o. określone zostały warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej, natomiast w rozdziale 8 u.f.z.o. – źródła finansowania tych świadczeń. Uprawnienie do pomocy materialnej Zgodnie z art. 90b ust. 1 u.s.o. uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie...
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 21d u.s.o. egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Do egzaminu przystępują: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie...
Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego – egzamin sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin, ma obowiązek nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, zgłosić...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły