Najważniejszym aktem jest ustawa z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) – dalej jako „u.p.s.”. Natomiast szczegółowe kwestie dotyczące zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych uregulowane zostały w rozp. RM z dn. 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z...
Nauczyciele podlegający przepisom rozporządzenia Powołane wyżej rozp. określa warunki wynagradzania: 1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu: egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny; 2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Przepisom cyt. rozp. nie podlegają...
Warunki przyznawania nauczycielom dodatków określają przepisy KN oraz rozp. MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Odrębne...
W ramach zadań i kompetencji, jakie przyznaje im prawo, organizacje związków zawodowych opiniują lub uzgadniają pewne kwestie, a także reprezentują prawa i interesy pracowników, czy też kontrolują ich przestrzeganie. Związki zawodowe stanowią ważny podmiot społeczny mający udział w realizacji zadań oświatowych, a wprowadzona ostatnio reforma edukacji ustaliła dodatkowe zadania,...
Uprawnienia wynikające z ustawy związkowej oraz przepisów wykonawczych Regulacje ustawy o związkach zawodowych i przepisy rozporządzeń gwarantują działaczom związkowym szereg uprawnień, w tym w szczególności prawo do zwolnienia od pracy lub urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej. Ponadto w wymienionych aktach prawnych zawarto istotne postanowienia w zakresie gwarancji stabilności...
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zgodnie z art. 53 ust. 3 KN każda szkoła (placówka oświatowa) tworzy jeden fundusz, który zapewnia opiekę socjalną zarówno nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom zatrudnionym w tej szkole lub placówce, niebędącym nauczycielami. Działalność socjalna prowadzona w ramach tego funduszu obejmuje zarówno byłych pracowników niepedagogicznych (pobierających emeryturę...
Tytułowe zagadnienie reguluje zatem kilka aktów prawnych: ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) – dalej „ustawa emerytalna”, ustawa z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2017 r....
Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela Podstawowym składnikiem płacy nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Czynnikami, które mają decydujący wpływ na jego wysokość, są: stopień awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, jakimi dysponuje nauczyciel – podstawą ich ustalenia jest najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia, wymiar zajęć obowiązkowych. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone zostały w rozp. MENiS z dn. 31.01.2005...
Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne finansowane z budżetu państwa. Prawo takie zapisano w ustawie z dn. 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t. jedn. Dz.U. z...
W wyniku reformy samorządowej ukończonej w 1999 r. państwo przekazało obowiązek prowadzenia szkół i placówek publicznych samorządom. Jednostki samorządowe poszczególnych szczebli są odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych na swoim obszarze. W art. 4 ust. 28 u.p.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły