Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne finansowane z budżetu państwa. Prawo takie zapisano w ustawie z dn. 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (t. jedn. Dz.U. z...
Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 KN, nie odbywają stażu, ponieważ w ich przypadku okres pracy (urlopowania, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowych) jest równoważny z okresem stażu. Dyrektor szkoły, który posiada na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co...
Warunki wymagane do uzyskania akredytacji określają przepisy u.p.o., natomiast tryb przyznawania i cofania akredytacji uregulowano w rozp. MEN z dn. 29.08.2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1692). Jednostki uprawnione do ubiegania się o akredytację Zgodnie z art. 118 ust. 1 u.p.o. placówki...
Do obu tych grup stosuje się rozp. MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), z tym że do uczniów i słuchaczy wprost, a do pracowników młodocianych – odpowiednio. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę, a praktyczna nauka zawodu młodocianych –...
Tygodniowy czas pracy nauczycieli W przypadku czasu pracy nauczycieli kluczowe znaczenie ma rozróżnienie między wymiarem czasu pracy a wymiarem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które zobowiązany jest realizować nauczyciel. Ten ostatni wymiar, czyli pensum, zależy przede wszystkim od rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz od rodzaju zajęć, jakie...
Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z dn. 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) wskazuje listę zawodów, do wykonywania których niezbędne jest ukończenie kierunku studiów prowadzonych według programu spełniającego wymagania określone w standardzie kształcenia. Na tej...
Omawiając zagadnienie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami, należy w pierwszej kolejności określić: podmiot zatrudniający, miejsce nawiązania stosunku pracy oraz podstawy prawne, na jakich czynność ta następuje. W myśl art. 68 ust. 5 u.p.o. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w szczególności...
Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 87 u.p.o.). Rada pedagogiczna Rada pedagogiczna to organ kolegialny, któremu ustawodawca przyznaje szerokie kompetencje w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki dotyczących kształcenia, wychowania...
Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny rozdział 10 KN (art. 75–85z). Szczegółowe rozwiązania zawarto natomiast w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 85v KN – tj. w rozp. MEN z dn. 25.05.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania...
Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)) określono w art. 1 tego aktu. Ustawodawca wyróżnił w nim podmioty, wobec których KN ma zastosowanie w pełnym zakresie, oraz podmioty objęte jej regulacjami w zakresie ograniczonym, wskazanym...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły