Wynagrodzenie, o którym mowa, w II kw. br. wyniosło 5142,59 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 127,56 zł, czyli o 2,54%. W stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o 329,75 zł, czyli 6,85%. Wynagrodzenie za II kw. 2019...
W ramach noweli k.p. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043), która wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r., postanowiono doprecyzować przepisy kodeksowe ustanawiające niedopuszczalność dyskryminacji w jakiejkolwiek formie (art. 113) oraz zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a). Wątpliwości w tym zakresie przedmiotowym powstały na...
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lipca 2019 r. pod pozycją 1251 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623). W jednolitym...
Bezrobocie Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2018 roku wyniosła 969 tys. osób i była o 595 tys. osób niższa (o 38 proc.) niż w końcu 2015 roku. Po raz pierwszy od 28 lat (w czerwcu 2018 roku) liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Stopa bezrobocia wyniosła w końcu 2018 roku...
Z dniem 7 września 2019 r., z jednym wyjątkiem odnoszącym się do przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych, wejdą w życie zmiany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), zwanej dalej „k.p.”, mające na celu wprowadzenie ułatwień w zakresie...
„Czy pracodawca może skierować pracownika na szkolenie on-line, który nie ma dostępu do komputera? Czy to szkolenie musi być w godzinach pracy? Czy jest zobowiązany na udostępnienie komputera? Czy może je przeprowadzić poza zakładem pracy?” Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowniczych nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach Kodeksu pracy. W tym akcie...
Z dniem 2 stycznia 2016 r. do k.p. wprowadzono zmiany, na podstawie których w określonych okolicznościach z niektórych uprawnień rodzicielskich (urlop macierzyński, urlop rodzicielski) mogą skorzystać również pracownicy-inni członkowie najbliższej rodziny. Dotychczasowe zapisy kodeksowe nie gwarantowały wspomnianej grupie pracowników innych uprawnień wynikających z korzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego, dlatego...
W związku z kierowanymi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) licznymi pytaniami, wynikającymi m.in. z najnowszych zmian w Kodeksie pracy, wskazać należy, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych. Dodany art. 221b Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. określa, że tzw. dane...
„W jaki sposób należy zaznaczyć w ewidencji czasu pracy, czas wykonywania badań lekarskich i szkolenia z BHP? Czy jest to zwolnienie od pracy? Czy nieobecność usprawiedliwiona? Czy pozostawić jako czas pracy? W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie za ten czas przy składnikach zmiennych?” Podkreślenia wymaga, że czas wykonywania badań lekarskich...
„Pracownik po 31 dniach zwolnienia lekarskiego, które skończyło się 17.06.2019 r. dostał skierowanie na badania kontrolne, dnia 18.06, jednak w tym dniu nie został przyjęty przez lekarza i orzeczenie dopuszczające dostał dnia 19.06. W jaki sposób potraktować nieobecność 18.06? Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona płatna?” W przypadku niezdolności do pracy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły