Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2020 roku do 2600 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł. Będzie to zatem wzrost o ponad 15%. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wiąże się ze wzrostem składek ubezpieczeniowych pracownika. Co za tym idzie wzrośnie też całkowity koszt zatrudnienia...
W I półroczu 2019 r. zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu 2019 r. W...
Jednym ze skutków rozróżnienia nierównego traktowania będącego jednocześnie dyskryminacją oraz niebędącego dyskryminacją było zróżnicowanie zasad dochodzenia roszczenia – a korzystniejsze zasady dotyczy wyłącznie pracowników dyskryminowanych.13 Przede wszystkim Kodeks pracy dla pracowników dyskryminowanych przewiduje ułatwienie proceduralne przy dochodzeniu roszczenia – odszkodowania. Obowiązkiem pracownika jest wskazanie w pozwie okoliczności faktycznych uprawdopodobniających nierówne...
Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy. Dyskryminowanie może być bezpośrednie lub pośrednie. W przepisach Kodeksu pracy zawarty został przykładowy katalog przyczyn dyskryminacji, w którym wyróżnione zostały: przyczyny związane z cechami fizycznymi oraz przekonaniami człowieka: płeć, wiek, niepełnosprawność,...
Z dniem 11 września br. weszło w życie rozp. MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. poz. 1731). Zgodnie z par. 2 ust. 1 wymienionego powyżej aktu wykonawczego dyplom zawodowy w...
We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6%. Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej...
Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289, ze zm.), których celem jest dostosowanie przepisów wykonawczych do ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy (k.p.). Regulacje zmieniające zawarto w rozp. MRPIPS z...
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), której celem jest zagwarantowanie transparentnych zasad kształtowania najniższej powszechnie obowiązującej płacy w Polsce. Modyfikacja legislacyjna w powyżej wymienionej ustawie polega na...
Nierównym traktowaniem jest dyskryminowanie pracownika w jakikolwiek sposób, z przyczyn określonych w Kodeksie pracy dotyczących m.in. cech osobistych cech i właściwości danej osoby np. wieku, płci, orientacji seksualnej, cech związanych z pracą m.in. zatrudnienia na pełny lub część etatu. Dyskryminowanie może mieć charakter bezpośredni lub pośredni: dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy,...
Ze wstępnych danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła 866,7 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2019 roku spadła o 1,7 tys. osób tj. o 0,2%. Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była więc o prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły