W I półroczu 2019 r. zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu 2019 r. W...
13 sierpnia Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). To kontynuacja poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV),  które znacząco wpłynęły na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny w pracy w Polsce. Mimo to wciąż każdego roku...
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lipca 2019 r. pod pozycją 1372 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). W jednolitym tekście...
„W jaki sposób należy zaznaczyć w ewidencji czasu pracy, czas wykonywania badań lekarskich i szkolenia z BHP? Czy jest to zwolnienie od pracy? Czy nieobecność usprawiedliwiona? Czy pozostawić jako czas pracy? W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie za ten czas przy składnikach zmiennych?” Podkreślenia wymaga, że czas wykonywania badań lekarskich...
Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy mogą być narażone na czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. W 2018 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 270,9 tys. (4,5% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem), co...
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. pod pozycją 1239 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z...
W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 82,4 tys. jednostek zatrudniających 6,0 mln osób. Spośród tej grupy – 462,2 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2017 r. 458,0 tys.), co stanowiło 7,7% zatrudnionych (w 2017 r. 7,8%) w przebadanych zakładach (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn....
Państwowa Inspekcja Pracy apeluje do pracodawców o przestrzeganie przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury spowodowane upałami. Obowiązek zapewnienia zimnych napojów powstaje przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni...
Z dniem 28 czerwca 2019 r., z wyjątkiem jednego zapisu, wchodzą w życie zmiany w rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.). Wspomniane powyżej modyfikacje legislacyjne – wynikające z rozp. nowelizującego wydanego przez MRPIPS...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca br. pod pozycją 1071 opublikowano akt wykonawczy określający nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Aktem prawnym, wspomnianym powyżej, jest rozp. MRPIPS z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły