Dnia 13 listopada br. wejdą w życie zmiany do rozp. MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379). Modyfikacje dotyczące powyżej wspomnianego aktu wykonawczego wynikają przede wszystkim z potrzeby dostosowania przepisów rozp. MZ z dnia...
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 września 2019 r. pod pozycją 1830 opublikowano nowe rozp. Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Powyższy akt wykonawczy, wydany na podstawie upoważnienia określonego w art. 23715 par. 2 k.p., wejdzie w życie po...
Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 17 października 2019 r., wejdą w życie przepisy zawierające nowy wzór jednego z dokumentów powypadkowych, jakim jest statystyczna karta wypadku. Odpowiednie zapisy w tym zakresie określono w rozp. MRPIPS z dnia 9 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1972), stanowiącym nowelę do rozp. MPIPS...
Z dniem 5 listopada br. wchodzą w życie zmiany o charakterze formalnym, które odnoszą się do rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Powyższa modyfikacja legislacyjna wynika z rozp. nowelizującego, wydanego przez Ministra Zdrowia (MZ) dnia 11 października 2019 r. na podstawie upoważnienia określonego w art. 227 par....
Z dniem 15 października br. weszły w życie zmiany w rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47) przewidujące modyfikację przepisów dotyczących uprawnień do obsługi wózków jezdniowych...
Jak podają badania ponad 30% pracowników pracujących przy komputerze codziennie odczuwa problemy związane z nieprawidłowo zaprojektowanym stanowiskiem pracy z komputerem. Najczęściej występują u nich bóle pleców (72%), bóle głowy (47%), bóle karku (51%) i napięcie w ramionach (37%). Ponadto pracownicy odczuwają też często zmęczenie narządu wzroku po pracy z komputerem...
W dniu 23 września br. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt zmian do rozp. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1286). Podstawowym celem opracowania rozp. zmieniającego jest konieczność wdrożenia do krajowego systemu prawnego trzech dyrektyw...
W I półroczu 2019 r. zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu 2019 r. W...
13 sierpnia Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). To kontynuacja poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV),  które znacząco wpłynęły na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny w pracy w Polsce. Mimo to wciąż każdego roku...
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lipca 2019 r. pod pozycją 1372 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). W jednolitym tekście...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły