W I kwartale 2020r. zgłoszono 14140 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 10,5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 1,17 do 1,04. Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie...
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2020 r. pod pozycją 961 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372). W jednolitym tekście...
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2020 r. pod pozycją 852 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29.04.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp Ministra Rozwoju i Finansów (MRiF) z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków...
Dnia 10 marca 2020 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE. Wykaz, o którym była...
Prawo do świadczeń określa płatnik składek lub placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Podobnie jest z samą wypłatą świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Pamiętać należy, że świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadków było naruszenie przez poszkodowanych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek...
Począwszy od 18 kwietnia br. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą antykryzysową”, zawiera przepisy określające specjalny sposób postępowania...
Rozporządzenie, które wprowadziło od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania nosa i ust, stanowi między innymi o wykonywaniu tego obowiązku w miejscach ogólnodostępnych, za które uznać należy miejsca o publicznym charakterze, tj. dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty handlowe i usługowe - przypomina MRiRW. Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia obowiązek ten nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie...
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), czyli tzw. ustawa antykryzysowa, zakłada określony sposób postępowania w odniesieniu do orzeczeń o niezdolności do...
Oznacza to, że stosowane będą wartości stóp procentowych ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń...
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), czyli tzw ustawa antykryzysowa, wprowadza wiele doraźnych rozwiązań, w tym także w odniesieniu do...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły