„W jaki sposób należy zaznaczyć w ewidencji czasu pracy, czas wykonywania badań lekarskich i szkolenia z BHP? Czy jest to zwolnienie od pracy? Czy nieobecność usprawiedliwiona? Czy pozostawić jako czas pracy? W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie za ten czas przy składnikach zmiennych?” Podkreślenia wymaga, że czas wykonywania badań lekarskich...
Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy mogą być narażone na czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. W 2018 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 270,9 tys. (4,5% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem), co...
W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. pod pozycją 1239 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z...
W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 82,4 tys. jednostek zatrudniających 6,0 mln osób. Spośród tej grupy – 462,2 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2017 r. 458,0 tys.), co stanowiło 7,7% zatrudnionych (w 2017 r. 7,8%) w przebadanych zakładach (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn....
Państwowa Inspekcja Pracy apeluje do pracodawców o przestrzeganie przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury spowodowane upałami. Obowiązek zapewnienia zimnych napojów powstaje przy temperaturze przekraczającej 25 stopni C na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni...
Z dniem 28 czerwca 2019 r., z wyjątkiem jednego zapisu, wchodzą w życie zmiany w rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.). Wspomniane powyżej modyfikacje legislacyjne – wynikające z rozp. nowelizującego wydanego przez MRPIPS...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca br. pod pozycją 1071 opublikowano akt wykonawczy określający nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Aktem prawnym, wspomnianym powyżej, jest rozp. MRPIPS z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy...
W Dzienniku Ustaw z dnia 7 czerwca 2019 r. opublikowano pod pozycją 1065 obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z dnia 08.04.2019 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst rozp. Ministra Infrastruktury (MI) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...
Obciążenie cieplne pracownika eksponowanego na środowisko gorące zależy od ciężkości jego pracy (tempa metabolizmu, wydatku energetycznego), izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej oraz parametrów środowiska cieplnego (temperatura, prędkość i wilgotność względna powietrza oraz temperatura promieniowania). W celu oceny, czy środowisko, w którym znajduje się pracownik, nie jest zbyt gorące w stosunku do...
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2019 r. pod pozycją 757 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 5 kwietnia 2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły