„Czy pracodawca może skierować pracownika na szkolenie on-line, który nie ma dostępu do komputera? Czy to szkolenie musi być w godzinach pracy? Czy jest zobowiązany na udostępnienie komputera? Czy może je przeprowadzić poza zakładem pracy?” Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowniczych nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach Kodeksu pracy. W tym akcie...
Z dniem 2 stycznia 2016 r. do k.p. wprowadzono zmiany, na podstawie których w określonych okolicznościach z niektórych uprawnień rodzicielskich (urlop macierzyński, urlop rodzicielski) mogą skorzystać również pracownicy-inni członkowie najbliższej rodziny. Dotychczasowe zapisy kodeksowe nie gwarantowały wspomnianej grupie pracowników innych uprawnień wynikających z korzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego, dlatego...
W związku z kierowanymi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) licznymi pytaniami, wynikającymi m.in. z najnowszych zmian w Kodeksie pracy, wskazać należy, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych. Dodany art. 221b Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. określa, że tzw. dane...
„Pracownik po 31 dniach zwolnienia lekarskiego, które skończyło się 17.06.2019 r. dostał skierowanie na badania kontrolne, dnia 18.06, jednak w tym dniu nie został przyjęty przez lekarza i orzeczenie dopuszczające dostał dnia 19.06. W jaki sposób potraktować nieobecność 18.06? Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona płatna?” W przypadku niezdolności do pracy...
Obecnie obowiązująca regulacja dotycząca przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, tj. art. 292 k.p., wzbudza liczne wątpliwości, które były dotąd rozstrzygane w drodze orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy (SN). Aby zapewnić jednolitość zapisów ustawowych z linią orzeczniczą SN, postanowiono zmienić – w ramach noweli k.p. z dnia 16 maja 2019...
Co do zasady pracownik powinien wykorzystać urlop w danym roku kalendarzowym, a gdy jest to niemożliwe, zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Kodeks pracy przewiduje jednak szczególne przypadki, gdy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu...
Od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązują w k.p. przepisy umożliwiające skorzystanie z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego – w określonych okolicznościach – przez pracownika, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, członka najbliższej rodziny. Jednocześnie regulacje kodeksowe nie objęły tych pracowników wszystkimi uprawnieniami na zasadach przewidzianych dla rodziców. Nowelizacja z...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu...
Nowelizacja z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043), która wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r., wprowadza zmiany w przepisach k.p. określających zasady wydawania świadectwa pracy oraz występowania z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie tego dokumentu. W ramach wspomnianej noweli nadano nowe brzmienie § 1 w...
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie z działalności kontrolno-nadzorczej. Ze sprawozdania wynika, że efektem tej działalności w ubiegłym roku było zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 63 tys. zatrudnionych oraz wyegzekwowanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę ok. 77 mln zł dla ponad 71 tys. pracowników. Inspektorzy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły