PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe to system tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. Zmiany wprowadzane będą stopniowo, w uzależnieniu m.in. od wielkości zatrudnienia, tj. obejmą od: 1 lipca 2019...
W Monitorze Polskim z dnia 10 maja 2019 r. pod pozycją 417 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, w którym ogłoszone zostały nowe kwoty zasiłków przysługujących osobom pozostającym bez pracy, posiadającym prawo do tego świadczenia. Zgodnie z treścią wymienionego powyżej obwieszczenia...
Z dniem 27 kwietnia br. weszły w życie przepisy nowego aktu wykonawczego, w którym określono m.in. nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Aktem wykonawczym, o którym wyżej mowa, jest rozp. MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na...
Z dniem 4 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i...
W dniu 4 maja 2019 r. wchodzą w życie, z kilkoma wyjątkami, przepisy specjalnej ustawy, której celem jest zagwarantowanie stosowania – w ramach krajowego systemu prawnego – rozporządzenia unijnego (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), określanego powszechnie mianem „RODO”. Aktem prawnym, o którym wyżej mowa, jest ustawa z dnia 21...
Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia udzielane jest w wymiarze: 2 dni roboczych - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego...
Instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia została uregulowana w art. 362 Kodeksu pracy. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ze wskazanego powyżej przepisu wynika, że to...
Rezygnacja w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. 2 kwietnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, a w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2019 r. pod pozycją 669 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.03.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2017 r....
Zarówno Kodeks pracy, jak i niektóre ustawy, obejmują szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pewne grupy pracowników. Poniżej przedstawiamy, o jakie grupy pracowników chodzi. Ochrona wynikająca z Kodeksu pracy pracownicy w wieku przedemerytalnym - pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły