Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2019 roku. Wynika z niego, że w ubiegłym roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 73 tys. kontroli, z których 40% stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała kluczowe dla zatrudnionych obszary, takie jak: wynagrodzenie...
Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2020 r. pod pozycją 1320. Oznacza to zatem, że...
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lipca 2020 r. pod pozycją 1277 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą...
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 2020 r. pod pozycją 1266 opublikowano jednolite przepisy płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach działających w zakresie rolnictwa. Wymienione powyżej przepisy to rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla...
Z dniem 22 lipca br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych określających zasady wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zmiany, o których mowa, mają na celu aktualizację stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedmiotem nowelizacji jest rozp. MZ z dnia 17 lipca 2014 r. w...
Obowiązująca od dnia 24 czerwca br. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), dalej jako „Tarcza 4.0”, umożliwia pracodawcom tworzącym zakładowy fundusz świadczeń...
Z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), zwana dalej „Tarczą 4.0”, która wprowadza przepisy umożliwiające...
W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2020 r. pod pozycją 1237 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 29 czerwca 2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z...
W okresie stanu epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów lub istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nie będzie mogła przekroczyć limitu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe rozwiązanie wprowadziła ustawa...
Pracodawca – w okresie epidemii – będzie mógł jednostronnie udzielić pracownikowi zaległych urlopów wypoczynkowych, zaś pracownik będzie zobowiązany podporządkować się decyzji pracodawcy – takie rozwiązania przewidują przepisy zawarte w tzw. Tarczy 4.0. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły