Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2020 roku do 2600 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł. Będzie to zatem wzrost o ponad 15%. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wiąże się ze wzrostem składek ubezpieczeniowych pracownika. Co za tym idzie wzrośnie też całkowity koszt zatrudnienia...
Jednym ze skutków rozróżnienia nierównego traktowania będącego jednocześnie dyskryminacją oraz niebędącego dyskryminacją było zróżnicowanie zasad dochodzenia roszczenia – a korzystniejsze zasady dotyczy wyłącznie pracowników dyskryminowanych.13 Przede wszystkim Kodeks pracy dla pracowników dyskryminowanych przewiduje ułatwienie proceduralne przy dochodzeniu roszczenia – odszkodowania. Obowiązkiem pracownika jest wskazanie w pozwie okoliczności faktycznych uprawdopodobniających nierówne...
Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy. Dyskryminowanie może być bezpośrednie lub pośrednie. W przepisach Kodeksu pracy zawarty został przykładowy katalog przyczyn dyskryminacji, w którym wyróżnione zostały: przyczyny związane z cechami fizycznymi oraz przekonaniami człowieka: płeć, wiek, niepełnosprawność,...
Z dniem 11 września br. weszło w życie rozp. MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. poz. 1731). Zgodnie z par. 2 ust. 1 wymienionego powyżej aktu wykonawczego dyplom zawodowy w...
We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6%. Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej...
Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289, ze zm.), których celem jest dostosowanie przepisów wykonawczych do ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy (k.p.). Regulacje zmieniające zawarto w rozp. MRPIPS z...
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), której celem jest zagwarantowanie transparentnych zasad kształtowania najniższej powszechnie obowiązującej płacy w Polsce. Modyfikacja legislacyjna w powyżej wymienionej ustawie polega na...
Nierównym traktowaniem jest dyskryminowanie pracownika w jakikolwiek sposób, z przyczyn określonych w Kodeksie pracy dotyczących m.in. cech osobistych cech i właściwości danej osoby np. wieku, płci, orientacji seksualnej, cech związanych z pracą m.in. zatrudnienia na pełny lub część etatu. Dyskryminowanie może mieć charakter bezpośredni lub pośredni: dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy,...
Przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie pracy rozróżniane były dwa rodzaje niedozwolonego zachowania pracodawcy – polegające na nierównym traktowaniu oraz dyskryminacji. Kryteria pozwalające uznać dane zachowanie jako dyskryminacyjne, odnosiły się do osobistych cech oraz właściwości pracownika, niezwiązanych z pracą, m.in. płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie...
„Czy pracownikom, którzy pracują na trzy zmiany i zostali skierowany na szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie trwa od 9.00-14.00) a według grafiku pracują na II (14.00-22.00) i III (22.00-6.00) zmianie przysługuje dzień wolny w dniu szkolenia, a czas szkolenia zaliczany jest do czasu pracy? Czy przychodzą do pracy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły