Ze wstępnych danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła 866,7 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2019 roku spadła o 1,7 tys. osób tj. o 0,2%. Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była więc o prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek...
29,2 mln zł – taka kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia trafiła do 69 urzędów pracy z 12 województw. Chociaż sytuacja na rynku pracy w Polsce jest wyjątkowo dobra, wciąż są rejony, w których bezrobocie jest znacznie powyżej średniej. Konieczne było...
Wstępne dane pokazują, że liczba bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 869,3 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca br. spadła o 7,8 tys. osób. Oznacza to spadek o 0,9%. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku (lipiec 2018 – czerwiec 2018) spadek ten wynosił odpowiednio 6,1...
„Proszę o informację dot. zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy. Na jakich zasadach, jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania w ZUS, jakie oświadczenia do urzędu skarbowego? Jakie potrzebne są pozwolenia i formalności z tym związane?” Na wstępie należy zaznaczyć, że obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą posiadać m.in. zezwolenie...
Bezrobocie Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2018 roku wyniosła 969 tys. osób i była o 595 tys. osób niższa (o 38 proc.) niż w końcu 2015 roku. Po raz pierwszy od 28 lat (w czerwcu 2018 roku) liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Stopa bezrobocia wyniosła w końcu 2018 roku...
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. ponownie wzrósł. Jest to drugi miesiąc wzrostu a skala zmian była większa niż przed miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,4%. Zaś po wyeliminowaniu wpływu...
Pod koniec czerwca br. liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 878,4 tys. To o 27,6 tys. mniej niż w maju i o blisko 90 tys. mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 0,5 pkt proc. niższa niż rok temu. Na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia...
Liczba pracujących według stanu na 31 marca 2019 r. wyniosła 9635,6 tys. osób i była o 2,5% wyższa niż przed rokiem, a wzrost ten niższy od notowanego w I kwartale ub. roku (kiedy wyniósł 2,9%). Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do I kwartału 2018 r....
GUS przedstawił dane dotyczące bezrobocia w I kwartale 2019 roku. Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła według stanu na koniec I kwartału 2019 r. – 380,7 tys., co stanowiło 38,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o...
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2019 r. wyniosła 984,7 tys. osób (w tym 541,5 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2018 r. o 15,9 tys. osób (tj. o 1,6%) oraz niższa o 107,4 tys. osób (tj. o 9,8 %) w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły