Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. ponownie wzrósł. Jest to drugi miesiąc wzrostu a skala zmian była większa niż przed miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,4%. Zaś po wyeliminowaniu wpływu...
Pod koniec czerwca br. liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 878,4 tys. To o 27,6 tys. mniej niż w maju i o blisko 90 tys. mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 0,5 pkt proc. niższa niż rok temu. Na przestrzeni ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia...
Liczba pracujących według stanu na 31 marca 2019 r. wyniosła 9635,6 tys. osób i była o 2,5% wyższa niż przed rokiem, a wzrost ten niższy od notowanego w I kwartale ub. roku (kiedy wyniósł 2,9%). Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do I kwartału 2018 r....
GUS przedstawił dane dotyczące bezrobocia w I kwartale 2019 roku. Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła według stanu na koniec I kwartału 2019 r. – 380,7 tys., co stanowiło 38,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o...
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2019 r. wyniosła 984,7 tys. osób (w tym 541,5 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2018 r. o 15,9 tys. osób (tj. o 1,6%) oraz niższa o 107,4 tys. osób (tj. o 9,8 %) w...
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w maju br. nieco wzrósł w ujęciu miesięcznym - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). BIEC zwykle o tej porze roku odnotowuje tego typu wzrosty, które odzwierciedlają takie sezonowe zjawiska jak np. zmniejszony napływ nowych ofert pracy,...
Stopa bezrobocia rejestrowanego, szacowana przez MRPiPS, wyniosła w maju br. 5,4% i była o 0,7 pkt proc. niższa niż rok temu. Jest to najniższy wskaźnik bezrobocia w maju od 1990 roku. Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że liczba bezrobotnych w końcu maja 2019 r. wyniosła 907,1 tys. osób i w...
W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. o 3,3 tys., tj. o 2,3%. W porównaniu z końcem I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o...
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2019 r. wyniosła 5,6% i była niższa niż w marcu 2019 r. (5,9%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 938,3 tys. wobec 984,7 tys. osób w marcu 2019 roku. Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało szacunkowe dane, zgodnie z którymi stopa...
Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w I kwartale 2019 roku 55,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,2 p. proc, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2018 roku pozostał na zbliżonym poziomie (spadek o...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły