W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2019 r. pod pozycją 821 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618). W jednolitym tekście...
Z dniem 27 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 782). W par. 2 wymienionego powyżej aktu wykonawczego określono katalog oznaczeń celu wydania wiz Schengen...
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. pod pozycją 785 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, uaktualniony tekst ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz....
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. pod pozycją 688 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r....
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2019 r. pod pozycją 553 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz....
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2019 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.  z 2018 r. poz....
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. oraz z dnia 18 marca br. opublikowano obwieszczenia obejmujące nowe jednolite teksty ustaw z zakresu prawa samorządowego. Ustawa o samorządzie gminnym Nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) został...
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. pod poz. 505 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono...
Określone jest jako najniższa wysokość kwoty, którą należy wypłacić pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak niekoniecznie musi być to równoznaczne z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Główny Urząd Statystyczny określił składniki, które zaliczane są do kwoty wynagrodzenia minimalnego. Wypłata tych dodatków nie obliguje do zwiększenia płacy zasadniczej do kwoty...
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2019 r. pod pozycją 409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły