W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2019 r. pod pozycją 1158 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218). W jednolitym...
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2019 r. pod pozycją 1111 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.05.2019 r., w załączniku do którego zawarty został nowy tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz....
Od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będą przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które zobowiązują praktycznie wszystkich pracodawców do wdrożenia w firmie dodatkowej możliwości oszczędzania na emeryturę. W związku z tym na pracodawcę nałożono nowe obowiązki związane z: wyborem instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK, informowaniem pracowników, administrowaniem PPK w firmie, wpłatami do PPK. E-book "Pracownicze plany kapitałowe" dostępny na naszym portalu, wyjaśnia: czy firma musi tworzyć PPK, jak krok po kroku wdrożyć PPK w firmie, wszystko o wpłatach do PPK, korzyści dla pracodawcy, obowiązki informacyjne pracodawcy, kogo zapisać do PPK, jak pracownik może dysponować środkami z PPK. E-book zawiera również...
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2019 r. pod pozycją 1010 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419). W nowym...
Z dniem 4 maja weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.) w zakresie uwzględniania okresów składkowych określonego rodzaju. Powyższa zmiana wynika z art. 48 ustawy z dnia 21...
Z dniem 14 czerwca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), których celem jest likwidacja procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych. Przepisy zawierające zmiany w tym zakresie zawarto...
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2019 r. pod pozycją 821 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618). W jednolitym tekście...
Z dniem 27 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące wiz Schengen oraz wiz krajowych, które zawarto w rozp. MSWiA z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 782). W par. 2 wymienionego powyżej aktu wykonawczego określono katalog oznaczeń celu wydania wiz Schengen...
W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. pod pozycją 785 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, uaktualniony tekst ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz....
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. pod pozycją 688 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r....

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły