W Dzienniku Ustaw z dnia 2 września 2019 r. pod pozycją 1666 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.08.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018...
Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), których celem jest przede wszystkim dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian wprowadzonych w unormowaniach Prawa oświatowego. W omawianym...
Z dniem 4 września br. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1471), których celem jest podwyższenie minimalnych płac jeszcze w tym roku. Modyfikacje ustawowe wynikają z nowelizacji...
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1541 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459). W...
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1507 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego została zawarta nowa jednolita wersja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508). W jednolitym tekście wymienionego...
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1499 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313). W jednolitym...
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z...
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 sierpnia 2019  r. pod pozycją 1460 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 19.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360), zwanej dalej „k.p.c.”. W nowym...
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1438 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.06.2019 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314). W jednolitym...
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2019 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155). W jednolitym tekście...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły