Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 15 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 422) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. wynosi 108,1%%. To o 0,7% więcej niż w poprzednim kwartale. Zasady obliczania wysokości świadczenia rehabilitacyjnego określono w art....
W Dzienniku Ustaw pod poz. 945 opublikowano ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe regulacje w zakresie bezpłatnego dostępu dla kobiet w ciąży do leków służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą,...
W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r. Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 rok wyniósł 108,94% i był niższy od wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. o 0,26%. Zgodnie...
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został w został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z zasiłku skorzystać mogą rodzice dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka,...
Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25.05.2020 r. Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia, aby można było przedłużyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych np. przez  żłobki i przedszkola. Rzecznik...
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 132,89 zł. Oznacza to, że kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w okresie od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. wyniosą odpowiednio: 3732,10 zł – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 6931,00 zł –...
Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego...
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 870 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U....
Dlaczego w czerwcu gorzej? Problem tzw. emerytur czerwcowych był m.in. przedmiotem wielokrotnych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury jest ściśle powiązane ze sposobem waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Złożenie wniosku o emeryturę (ustalenie jej wysokości) w czerwcu skutkuje niższym wymiarem...
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 105,73. W tym roku składki zewidencjonowane na subkoncie wzrosną o 5,73%. Dla porównania - w ubiegłym roku wskaźnik rocznej waloryzacji...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły