Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z z 2019 r. poz. 300, ze zm.), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana...
Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2019 r. wyniosło 4839,24 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 111,70 zł. Oznacza to, że kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w okresie od 01.09.2019 r. do 30.11.2019 r. wyniosą odpowiednio: 3387,50 zł – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 6291,10 zł –...
Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego...
W czerwcu 2019 r. „Gazeta Wyborcza” pisała o luce w systemie Twój e-PIT, dzięki któremu urząd skarbowy wypełni i rozlicza PIT za podatnika (http://wyborcza.biz/biznes/7,147768,24915529,wielkie-polowanie-na-emerytow-urzedy-skarbowe-zadaja-aby-po.html). System nie odróżnia jednak emerytów mieszkających w Polsce od tzw. rezydentów, którzy na stałe mieszkają za granicą. ZUS ściąga podatek od tych zamieszkałych w Polsce....
ZUS opublikował raport dotyczący pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych. W dokumencie zatytułowanym „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku”, opracowanym przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, zaakcentowane zostały dwie ciekawe zmiany w strukturze wysokości świadczeń po waloryzacji od 1 marca 2019 r. Pierwszą z nich jest...
Podpisana umowa jest istotna dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej ze stron, członków ich rodzin oraz osób wywodzących od tych ubezpieczonych swoje prawa. Postanowienia umowy mają zastosowanie przy ubieganiu się o świadczenia pieniężne, w tym o zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w...
Nowe przepisy przyjęte przez Radę Ministrów przewidują zniesienie warunku ukończenia 55 roku życia, który dotychczas był konieczny do nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Do tej pory funkcjonariuszom przysługiwała emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25...
Podstawowe wpłaty na konto PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dokłada też skarb państwa, który wpłaca uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca...
Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z z 2019 r. poz. 300, ze zm.), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana...
Już od dłuższego czasu odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymują się na niezmienionym poziomie – 1,5% w skali roku. Jak wskazano w art. 47 ust. 10c i 10e ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.), odsetki, o których mowa,...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły