Podczas spotkań Europejskiego Kongresu Gospodarczego ważnym tematem były pracownicze plany kapitałowe, którym poświęcono kilka debat. Od 1 lipca do PPK powinny przystąpić firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Takich przedsiębiorstw jest w Polsce ponad 5 tys., z czego blisko 2 tys. firm nie będzie objętych PPK, bo mają pracownicze programy emerytalne...
Nowy system emerytalny wprowadzony 20 lat temu, wprowadził system zdefiniowanej składki polegający na tym, że emerytura jest proporcjonalna do wkładu pracy, czyli zgromadzonych uprawnień na indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS. Jednocześnie wprowadzono instytucję gwarancji minimalnej emerytury, która zapewnić ma dopłaty tym osobom, które „uzbierały” za mało tych uprawnień, ale...
ZUS zwraca uwagę, że 2018 r. był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania niższego ustawowego wieku emerytalnego. Wzrost wydatków z tego tytułu na świadczenia emerytalne w wysokości 14,5 miliardów złotych został zrekompensowany nieco większymi przychodami do FUS. W rezultacie nastąpiło mniejsze niż oczekiwano obniżenie salda funduszu emerytalnego. Jak informuje Zakład, przyczyn...
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do przysługującego w 2019 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto. Osobami uprawnionymi do jednorazowego świadczenia będą osoby mające w dniu 30 kwietnia 2019 r. prawo do: 1)  świadczeń,...
Wyrokiem z 6 marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na podstawie którego emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Wyrok oznacza, że kobiety urodzone w 1953 roku mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania, a tym samym przeliczenie świadczenia już bez jego pomniejszania....
Dyskusja o likwidacji OFE koncentruje się na opłacie przekształceniowej. Niestety, istnieje też inna opłata, która powoduje, że prawdopodobnie to ZUS będzie korzystniejszym wyborem niż IKE. Chodzi o pobieranie przez prywatne instytucje prowizji od zarządzania naszymi środkami. W końcowym rozrachunku może ona uszczuplić naszą wypłatę o kilkanaście procent. Pobranie 15-procentowej opłaty...
Chcemy uporządkować system emerytalny, który jest kluczową częścią w obszarze bezpieczeństwa finansowego Polaków – powiedział premier Mateusz Morawiecki, prezentując główne złożenia w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Premier poinformował, że sposób przebudowania systemu emerytalnego będzie oparty na trzech filarach jakim są ZUS, Pracownicze Plany Kapitałowe i Indywidualne Konta Emerytalne. Wyjaśnił, że...
Ustawa, uchwalona z inicjatywy rządu na 79. posiedzeniu Sejmu, 4 kwietnia 2019 r., określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto i zasady jego wypłaty. Zgodnie z ustawą świadczenie otrzymają osoby mające prawo do emerytur i rent w systemach: powszechnego ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego rolników, zaopatrzenia...
Z uwagi na postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37), w latach 2015–2018 nie wystąpiły koszty systemowej reformy emerytalnej. Kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu...
„Nauczycielka pracuje w przedszkolu od 01.08.1980 r. W dniach 10-15.12.1984 r. (6 dni) przebywała na urlopie bezpłatnym . Z dniem 31.08.2019 r. nauczycielka chce przejąć na emeryturę. Czy możemy wcześniej wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy? Mam wątpliwości co do nagrody jubileuszowej w związku z udzielonym urlopem bezpłatnym.” Na...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły