Podpisana umowa jest istotna dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej ze stron, członków ich rodzin oraz osób wywodzących od tych ubezpieczonych swoje prawa. Postanowienia umowy mają zastosowanie przy ubieganiu się o świadczenia pieniężne, w tym o zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w...
Nowe przepisy przyjęte przez Radę Ministrów przewidują zniesienie warunku ukończenia 55 roku życia, który dotychczas był konieczny do nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Do tej pory funkcjonariuszom przysługiwała emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25...
Podstawowe wpłaty na konto PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dokłada też skarb państwa, który wpłaca uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca...
Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z z 2019 r. poz. 300, ze zm.), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana...
Już od dłuższego czasu odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymują się na niezmienionym poziomie – 1,5% w skali roku. Jak wskazano w art. 47 ust. 10c i 10e ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.), odsetki, o których mowa,...
W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 11,34%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.) składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego podlegają waloryzacji. Polega ona na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez...
Do połowy czerwca ZUS przyznał już blisko 48 tys. świadczeń „Mama 4+”, a KRUS kolejne 750. Otrzymali je rodzice, którzy przez wiele lat wychowywali co najmniej czwórkę dzieci, a do niedawna nie otrzymywali nawet minimalnej emerytury. „Mama 4+”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające (w wysokości minimalnej emerytury), to wsparcie dla osób,...
W dniu 23 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (III UZP 9/18) stanowiącą, że „wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 9 pkt 4 w związku z pkt 3 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2...
Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK. Jednocześnie w przepisie art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawodawca zdefiniował...
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK może nastąpić na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. W takim przypadku 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych jest jednorazowo, a pozostałe 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK wypłacanych...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły