Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 105,01. Przypominamy, że zgodnie z art. 40c ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U....
Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. W myśl art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie...
Wynagrodzenie, o którym mowa, w I kw. br. wyniosło 5015,03 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 56,38 zł, czyli o 1,1%. W stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o 314,92, czyli 6,7%. Wynagrodzenie za I kw. 2019 r....
Oznacza to, że stosowane będą wartości stóp procentowych ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od...
Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw...
Subkonto w ZUS prowadzone jest od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE. Począwszy od składki za maj 2011 r., środki w ramach II filaru były dzielone na składki przekazywane do OFE oraz na składki ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Zakład przekazuje do wybranego przez ubezpieczonego OFE...
Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1 musi wypełnić formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. Formularz ten należy dołączyć do wniosku o A1. ZUS wyda zaświadczenie A1, jeśli spełniony zostanie warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, w szczególności w przepisach rozporządzenia 883/2004 i...
„Pracownik jednostki samorządowej urodzony 1966-06-09, dostarczył zaświadczenie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników następującej treści: Że podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie/ach: 1997-06-01 do 2011-12-14 z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako domownik, 2011-12-19 do 2016-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i...
W ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z ponad 2,5 mln płatników składek otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r. Pierwsza w historii masowa wysyłka informacji o stanie rozliczeń z ZUS właśnie się rozpoczęła. Z korespondencji z ZUS każdy przedsiębiorca...
W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: trzech nowelizacji uchwalonych w okresie od maja 2015 r. do kwietnia 2018 r., przepisów ogłoszonych przed dniem 16 stycznia 2019 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie regulacje przejściowe oraz określające...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły