W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje...
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2019 r. pod pozycją 1218 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r....
Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, opłacana jest w pojedynczej wysokości – tak...
Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek Przedsiębiorca, który poniósł znaczne straty w wyniku nawałnic czy wichur i ma problem z opłaceniem składek może otrzymać wsparcie od ZUS. Zakład ma możliwość odroczenia terminu płatności składek bieżących, rozłożenia zobowiązania na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzenia należności. Jeśli poniesione...
Zawarcie Umowy między Polską a Mongolią zabezpieczy interesy obywateli Polski i Mongolii w zakresie nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonuje pracę, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych,...
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 105,01. Przypominamy, że zgodnie z art. 40c ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U....
Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. W myśl art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie...
Wynagrodzenie, o którym mowa, w I kw. br. wyniosło 5015,03 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 56,38 zł, czyli o 1,1%. W stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o 314,92, czyli 6,7%. Wynagrodzenie za I kw. 2019 r....
Oznacza to, że stosowane będą wartości stóp procentowych ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od...
Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły