Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 645). Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem...
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę. Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek...
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Świadczenie to jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy...
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada przede wszystkim zniesienie progu dochodowego, a w efekcie rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na pierwsze, również jedyne, dziecko. Resort rodziny zapewnia o skuteczności programu powołując się na m.in. światowe rankingi. Jak przypomniała minister, według badania Oxfam Polska zajmuje pierwsze miejsce...
„Czy pracownikowi, którego żona od kilku miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim z powodów zdrowotnych należy się płatna opieka? Osoba ta musi leżeć cały czas w domu z przerwami na kilkudniowe pobyty w szpitalu - takie są zalecenia lekarza. Sytuacja taka wymaga ciągłej opieki jednej osoby. Czy takiemu pracownikowi należy...
„Pracownik jest zatrudniony od 04.03.2019 r. (niepełny miesiąc pracy), dnia 02.04.2019 r. otrzymał zwolnienie lekarskie do 05.04.2019 r. Czy za dzień 02.04. należy się wynagrodzenie chorobowe - jest to 30 dzień ubezpieczenia? W jaki sposób i z jakiego miesiąca należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego? Pracownik ma wypłatę do 10-go...
Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad przepisami. Zgodnie z Wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na II kwartał 2019 r. Stosownie do dyspozycji przepisu art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,...
Koszty związane z nieobecnością w pracy liczone są w miliardach złotych, ponoszą je zarówno ZUS, jak i sami pracodawcy. W ubiegłym roku lekarze wystawili blisko 20 mln zwolnień, a Polacy spędzili na nich 243 692 552 dni. Biorąc pod uwagę, że aktywnych zawodowo jest ok. 17 mln osób oznacza...
Po trzech latach działania programu „Rodzina 500+”, resort polityki rodzinnej ocenił jego efekty. Z przedstawionych danych wynika, że współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. To poziom najwyższy od 1997 r. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. urodziło się w...
program Przestrzeń Przyjazna Szkoła
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły