Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 20 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 787) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. wynosi 99,5%. To o 8,6% mniej niż w poprzednim kwartale. Zasady obliczania wysokości świadczenia rehabilitacyjnego określono w art....
Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października. Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie systemowe, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej. Nowe świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i została u nich...
  Bezpieczna szkoła Rodzice mogą skorzystać z programów rządowych, takich jak "Rodzina 500+", "Dobry Start" czy "Posiłek w szkole i w domu". O lipca tego roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już ponad 77...
W ciągu półtora miesiąca od rozszerzenia programu „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci złożonych zostało 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach.  Jak informuje MRPiPS od początku działania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do końca czerwca br. w ramach programu „Rodzina 500+” do rodzin trafiło już 74,4 mld...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania  niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega...
Od dnia 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Po zmianie przepisów wnioski o to świadczenie mogą składać na pierwsze dziecko. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek i złożyć go drogą tradycyjną podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie. Warto pamiętać, że aby uzyskać...
W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: czternastu nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1669)...
Od 21 lipca 2019 roku w powiadomieniach zamieszczana będzie jedynie informacja na temat wystawienia lub anulowania zwolnienia. Nie będzie w nich natomiast danych ubezpieczonego ani szerszych informacji o samym zwolnieniu. Jednocześnie, jak informuje ZUS – na prośbę klientów Zakładu w powiadomieniach dodana zostanie nazwa płatnika, którego ubezpieczony otrzymał zwolnienie...
W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 czerwca 2019 r. Opublikowany tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 350 ustawy z dnia...
500 plus Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca 2019 r. Czas na złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie mają do 30 września 2019 r. Jeśli w tym terminie złożą wniosek, to 500 plus na pierwsze dziecko otrzymają z wyrównaniem od lipca. Oznacza to, że...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły