W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 czerwca 2019 r. Opublikowany tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 350 ustawy z dnia...
500 plus Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca 2019 r. Czas na złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie mają do 30 września 2019 r. Jeśli w tym terminie złożą wniosek, to 500 plus na pierwsze dziecko otrzymają z wyrównaniem od lipca. Oznacza to, że...
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 28 czerwca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 601) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. wynosi 108,1%. Zasady obliczania wysokości świadczenia rehabilitacyjnego określono w art. 19 ust. 1–2 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o...
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo...
Dzisiaj, tj. 17 czerwca kierownictwo resortu pracy rusza na cykl spotkań w regionach, podczas których podsumowany zostanie stan przygotowań samorządów do realizacji programu „Rodzina 500+” w nowej odsłonie. Ministrowie opowiedzą też o zmianach, które wejdą w życie już 1 lipca. Kierownictwo MRPiPS odwiedzi w najbliższych dniach wszystkie województwa. Za dwa...
Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 645). Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem...
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Taki wniosek zostanie zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłatnie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę. Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek...
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Świadczenie to jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy...
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada przede wszystkim zniesienie progu dochodowego, a w efekcie rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na pierwsze, również jedyne, dziecko. Resort rodziny zapewnia o skuteczności programu powołując się na m.in. światowe rankingi. Jak przypomniała minister, według badania Oxfam Polska zajmuje pierwsze miejsce...
„Czy pracownikowi, którego żona od kilku miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim z powodów zdrowotnych należy się płatna opieka? Osoba ta musi leżeć cały czas w domu z przerwami na kilkudniowe pobyty w szpitalu - takie są zalecenia lekarza. Sytuacja taka wymaga ciągłej opieki jednej osoby. Czy takiemu pracownikowi należy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły