Inflacja bazowa w sierpniu 2019 r.

Dane NBP: W sierpniu 2019 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,9 proc. rok do roku.

1

Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,0 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej.

W sierpniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła 2,9 proc. r/r, tj. utrzymała się na poziomie z lipca br. Do stabilizacji inflacji CPI w sierpniu br. przyczynił się z jednej strony dalszy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych do 7,2% r/r (wobec 6,8% r/r w lipcu br.; głównie wzrost cen owoców i warzyw). Z drugiej strony w sierpniu br. odnotowano dalszy spadek cen energii do -1,1% r/r (wobec -0,4% w lipcu br.; spadek cen paliw oraz efekt bazy w grupie nośniki energii).

Stabilizacji wskaźnika CPI towarzyszyła stabilizacja trzech miar inflacji bazowej i spadek jednej miary (15% średniej obciętej). Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w sierpniu 2019 r. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosła 2,2 proc. r/r. Do stabilizacji wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie usług związanych z użytkowaniem mieszkania oraz transportowych) przy jednoczesnym spadku cen w grupie towarów nieżywnościowych (m.in. pojazdy silnikowe, towary związane z rekreacją i kulturą).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

źródło: NBP