Kodeks postępowania cywilnego – ogłoszono nową wersję ustawy

1
Judge gavel with Justice lawyers having team meeting at law firm in background. Concepts of law.

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 sierpnia 2019  r. pod pozycją 1460 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 19.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360), zwanej dalej „k.p.c.”.

W nowym jednolitym tekście k.p.c. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 12 nowelizacji uchwalonych w okresie od stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398, ze zm.) do maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1146),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 17 lipca 2019 r.

Przepisy przejściowe oraz dotyczące innych ustaw, pominięte w nowym jednolitym tekście k.p.c., wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 19 lipca 2019 r.

K.p.c. normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Oznacza to zatem, że k.p.c. reguluje m.in.:

  • postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–47714a oraz art. 69110-69111),
  • postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 47928–47945),
  • postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 4841–505),
  • postępowanie nieprocesowe (Część I Księga Druga k.p.c.),
  • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (Część I Księga Czwarta k.p.c.),
  • kwestie dotyczące egzekucji z wynagrodzenia za pracę (art. 880-888).

Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

Zgodnie z art. 631 k.p.c. w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować – za zgodą powoda – do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. W sprawach, o których mowa powyżej, do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio przepisy o prokuraturze.

Maciej Ofierski