Kodeks pracy 2019 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

192

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 5 czerwca 2019 r. pod pozycją 1040. Oznacza to zatem, że aktualnie obowiązujący adres publikacyjny ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „k.p.”, to Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1040.

W jednolitym tekście k.p. uwzględniono zmiany wprowadzone:

 • poniżej wymienionymi nowelizacjami oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego:

1)  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000),

2)  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076),

3) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608),

4)  ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629),

5)  ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215),

6)  ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244),

7)  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245),

8)  ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432),

9)  wyrokiem TK z dnia 11 grudnia 2018 r. sygn. akt P 133/15 (Dz.U. poz. 2377),

10) ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730);

 • przepisami ogłoszonymi przed dniem 9 maja 2019 r.

Przepisy pominięte w jednolitym tekście k.p. zostały wyszczególnione w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. (regulacje te to normy przejściowe i techniczne oraz unormowania zawarte w odrębnych ustawach lub ich dotyczące).

Zakres spraw uregulowanych w k.p. jest szeroki i obejmuje m.in. kwestie dotyczące:

 • równego traktowania w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania mobbingowi (art. 183a–183e oraz art. 943),
 • nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz stosunków pracy innych niż umowa o pracę (art. 22–77),
 • ustalania czasu pracy (art. 128–15112),
 • wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających z zatrudnienia (art. 771–93),
 • określenia obowiązków pracodawcy i pracownika (art. 94–113),
 • udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem (art. 152–1741, art. 1751–1891),
 • odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114–127),
 • zakazu konkurencji (art. 1011–1014),
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika oraz udzielania urlopów szkoleniowych (art. 102–1036),
 • zatrudniania młodocianych (art. 190–206),
 • bhp (art. 207–23715),
 • stosowania układów zbiorowych pracy (art. 238–24130),
 • rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242–265),
 • przedawnienia roszczeń (art. 291–295).

Warto zauważyć, że przepisy k.p. stosuje się pomocniczo, tzn. w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych), do osób zatrudnionych m.in. na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915).

Do przepisów k.p. odwołuje się ponadto – w sprawach nieunormowanych w obrębie własnych regulacji – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Maciej Ofierski