Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla Polski

Polska gospodarka doświadcza szybkiego wzrostu, rekordowo niskiego bezrobocia, skutecznie uszczelnia system podatkowy, jednak wbrew trendom demograficznymi utrzymuje zbyt niski wiek przejścia na emeryturę – ocenia KE. Komisja przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy.

5

Gospodarka europejska rośnie już siódmy rok z rzędu i przewiduje się, że będzie rosła także w 2020 r., we wszystkich państwach członkowskich, pomimo mniej korzystnych warunków i niepewnej sytuacji globalnej. Liczba osób zatrudnionych jest rekordowo wysoka, a stopa bezrobocia rekordowo niska. Między poszczególnymi państwami, regionami i grupami ludności występują jednak istotne różnice. W tym kontekście Komisja wzywa państwa członkowskie do kontynuowania postępów czynionych w ostatnich latach. Tak jak do tej pory, kierunek dla udanej modernizacji gospodarki europejskiej wyznaczają skuteczne reformy, którym towarzyszą dobrze ukierunkowane strategie inwestycyjne i odpowiedzialna polityka fiskalna.

Zalecenia zawierają wytyczne wskazujące państwom członkowskim, jakie działania powinny podjąć w odpowiedzi na utrzymujące się i nowe wyzwania gospodarcze i społeczne oraz w celu osiągnięcia wspólnych kluczowych celów polityki. Zalecenia opierają się też na szczegółowych analizach zawartych w sprawozdaniach krajowych opublikowanych w lutym oraz na ocenie programów krajowych przedstawionych w kwietniu.

W latach 2019 i 2020 Polsce zalecono podjęcie działań mających na celu:

  1. Zapewnienie, by nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,4 % w 2020 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,6 % PKB. Podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego.
  2. Zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych. Podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i do opieki długoterminowej, oraz w celu likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Wspieranie wysokiej jakości edukacji i rozwijanie umiejętności odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych.
  3. Wzmocnienie innowacyjności gospodarki, w tym poprzez wspieranie instytucji badawczych i ich ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami. Ukierunkowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej na innowacje, transport, w szczególności jego zrównoważony charakter, na infrastrukturę energetyczną i cyfrową, opiekę zdrowotną oraz czystszą energię, z uwzględnieniem różnic regionalnych. Poprawę jakości regulacji, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym.

Źródło: https://ec.europa.eu