Na czym polega zawieszenie działalności?

5

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W przypadku
przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego okres ten wynosi od 30
dni do 24 miesięcy. Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej? Jakie
działania przedsiębiorca może podejmować w okresie zawieszenia?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek
przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we
wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i
trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania
działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że
przedsiębiorca nie może podejmować żadnych czynności. Prawo przedsiębiorców
dopuszcza pewne działania, które mogą być podejmowane w okresie zawieszenia
działalności.

Czynności, które może wykonywać przedsiębiorca w okresie
zawieszenia

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może m.in.:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
  • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
  • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Klaudia Utkowska