Nauczyciele i świadczenie na start

Nowelizacja Karty Nauczyciela i sporo kolejnych zmian. Nowe zadania dla samorządów i subwencje z budżetu państwa.

24

W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu do tego aktu, zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających do podejmowania pracy w tym zawodzie oraz ułatwiających start zawodowy osobom, dla których jest to najczęściej pierwsza praca. Dlatego też nowelizacja proponuje wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty – tzw. świadczenia „na start”.

Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Świadczenie na start w wysokości 1.000 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Uzasadnienie wskazuje, że świadczenie na start będzie świadczeniem o charakterze socjalnym, dlatego też wszyscy nauczyciele uprawnieni do tego świadczenia otrzymają go w takiej samej wysokości niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest wyłącznie odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, co przesądza, że nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej w wymiarze ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub kilku szkołach łącznie.

Świadczenie na start ma ułatwić początkującym nauczycielom np. zakup dodatkowych materiałów pomocnych w ich rozwoju zawodowym oraz pokrycie części kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy w szkole w innej miejscowości.

Co istotne, świadczenie na start nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym świadczenie to nie może powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia.

Uzasadnienie wskazuje również, że w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia, w ustawie z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaproponowano zmiany sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, zatem wypłata świadczenia na start dla nauczyciela stażysty będzie zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z nowym zadaniem dla samorządów w ustawie – Karta Nauczyciela zmieniony został przepis dotyczący gwarancji środków na określone zadania oświatowe w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8). Gwarancjami zostało objęte również świadczenie na start dla nauczyciela stażysty.

W związku z powyższym, konieczne jest uwzględnienie przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej finansowania świadczenia na start. Natomiast w przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego konieczne było objęcie subwencją oświatową nowego zadania tj. finansowania świadczenia na start.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego