Niemal 2,6 mld zł na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Większy budżet – prawie 2,6 mld zł; dłuższy okres obowiązywania – do 2030 roku; nowe kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, co pozwoli zwiększyć udział w programie rodzimego biznesu – to najważniejsze zmiany w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”. Uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów.

0
Wzrost innowacyjności polskich MŚP

Dostosowanie kryteriów ilościowych, jak nakłady inwestycyjne i miejsca pracy, do możliwości przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nowe kryteria dotyczyć będą nowatorskich przedsięwzięć oraz tych z zakresu wysokozaawansowanych usług, co pozwoli wzmocnić innowacyjność polskich MŚP. Premiowana będzie jakość inwestycji, nakłady na badania i rozwój, współpraca z nauką oraz wdrażanie technologii o najwyższym stopniu zaawansowania. Inwestorzy, którzy uzyskają wsparcie, będą zobowiązani do współpracy z instytucjami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki. Należy do nich m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie?

Inwestycje podzielono na: strategiczne, innowacyjne, Centra Zaawansowanych Usług Biznesowych, Centra Doskonałości Procesów Biznesowych, Centra Wysokozaawansowanych Usług.

Zmiana kryteriów oceny inwestycji

Obok kryteriów ilościowych, wprowadzono szerszy zakres kryteriów jakościowych. Wiąże się one z tym, na ile dany projekt inwestycyjny jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kryteria te będą także związane z lokalizacją w średnich miastach, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze oraz w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia. Działania te pozwolą na wyrównywanie międzyregionalnej luki rozwojowej.

Wydłużenie okresu obowiązywania Programu

Program będzie realizowany do 2030 r. (pierwotnie był to 2020 r.), z możliwością przyznawania grantów do końca 2025 r. (dotychczas był to 2023 r.).

Nowy Budżet

Zwiększono budżet programu o 1,1 mld zł. W sumie wynosi on teraz ok.  2,583 mld zł. Założono, że corocznie, do 2025 r. będą zawierane umowy o wartości 190 mln zł. Wypłaty dotacji w ratach nastąpią do 2030 r.

Usprawnienie procesu przyznawania wsparcia

Całość analiz prowadzonych w procesie przyznawania środków będzie koordynowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Usprawnienie procesu kontroli inwestycji

Zmianie ulegnie sposób kontroli inwestycji, na które przyznano grant. Podstawową formą kontroli będzie kontrola zdalna.

Dotychczasowe funkcjonowanie Programu

Dotychczas zawarto 82 umowy. Deklarowana przez przedsiębiorców wartość inwestycji to prawie 20 mld zł, a nowych miejsc pracy – niemal 29 tys.

Realizowane projekty inwestycyjne mają na celu rozwój polskiej gospodarki, poprzez budowanie zakładów produkcyjnych o wysokim poziomie innowacyjności, z zachowaniem najwyższych standardów dbałości o środowisko (np. LG Chem, Umicore, Tanne, BASF, Daimler, Volkswagen, Lufthansa, Toyota). W Polsce lokalizowane są też centra obsługi klientów międzynarodowych korporacji (Luxoft, CH2M, JPMorgan, Aleksander Mann, BNY Mellon). Najliczniejszą grupą przedsiębiorców są firmy działające w branży motoryzacyjnej.

Źródło: MPiT