Nowelizacja przepisów w związku z zapewnieniem stosowania RODO

3

W dniu 4 maja 2019 r. wchodzą w życie, z kilkoma wyjątkami, przepisy specjalnej ustawy, której celem jest zagwarantowanie stosowania – w ramach krajowego systemu prawnego – rozporządzenia unijnego (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), określanego powszechnie mianem „RODO”.

Aktem prawnym, o którym wyżej mowa, jest ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2019 r. poz. 730). Niniejsza ustawa służy zatem stosowaniu RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

Należy podkreślić, że ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. nie zawiera autonomicznych regulacji, obejmuje natomiast przepisy wprowadzające zmiany w konkretnych ustawach. Wspomniane modyfikacje mają na celu ustanowienie zapisów umożliwiających właściwe stosowanie postanowień RODO.

Omawiana ustawa przewiduje zmiany w kilkudziesięciu odrębnych aktach normatywnych, wśród których są także ustawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że za pośrednictwem ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. znowelizowano m.in.:

  • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
  • ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Maciej Ofierski