Obrót bitcoinami bez podatku do końca 2019 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Rozporządzenie to przedłuża do końca bieżącego roku zwolnienie handlu bitcoinami i innymi walutami wirtualnymi z PCC.

1
80925943 - businessman in network with bitcoin against the sky.

Aktualnie obowiązujące przepisy, czyli rozp. z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. poz. 1346) przewidują zaniechanie poboru podatku w odniesieniu do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. od 13 lipca 2018 r.) do 30 czerwca 2019 r.

W trakcie analiz, dokonywanych przez specjalistów nie tylko z dziedziny prawa podatkowego, stwierdzono jednak, że materia walut wirtualnych i obrotu nimi jest bardziej skomplikowana, niż założono na początku prac, oraz wielowątkowa. Nadal istnieją nierozstrzygnięte wątpliwości, co do charakteru prawnego kryptowalut, co uniemożliwia zaproponowanie odpowiedniego sposobu ich opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W związku z powyższym za zasadne uznano przedłużenie okresu obowiązywania zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym celu konieczna jest zmiana treści § 2 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, polegająca na przedłużeniu terminu zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych do umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych dokonanych – do dnia 31 grudnia 2019 r.

Termin wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego określono na dzień 30 czerwca 2019 r.

W efekcie przedłużenia obowiązywania zaniechania, nadal brak będzie potrzeby wykazywania podstawy opodatkowania oraz obliczonej kwoty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem podatnicy, wobec których znajdzie zastosowanie zaniechanie określone w projektowanym rozporządzeniu, nie będą obowiązani składać deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: RCL, oprac. B.O.