Opieka nad dzieckiem a praca – dane GUS

51

W populacji pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat udział osób korzystających z formalnych usług opieki nad dziećmi kształtował się na poziomie 47,0%. W tym samym czasie w zbiorowości osób bezrobotnych odsetek ten był wyraźnie niższy i wynosił 34,5%, natomiast wśród osób biernych zawodowo osiągnął poziom 28,9%.