Podklasy działalności (PKD), w których wydaje się cudzoziemcom zezwolenie na pracę sezonową

27

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2019 r. pod pozycją 1845 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 12.09.2019 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MRPIPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 2348).

Jednolity tekst wymienionego powyżej aktu wykonawczego obejmuje zmiany wprowadzone rozp. nowelizującym, wydanym przez MRPIPS dnia 7 września 2018 r. (Dz.U. poz. 1749). Jednocześnie w jednolitym tekście omawianego rozp. pominięto par. 2-4 rozp. zmieniającego, które mają charakter przejściowy oraz określający termin wejścia w życie noweli – przepisy te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia MRPIPS z dnia 12 września 2019 r.

Rozp. MRPIPS z dnia 8 grudnia 2017 r. stanowi realizację dyspozycji ustawowych wskazanych w art. 90 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).

W rozp. MRPIPS z dnia 8 grudnia 2017 r. określono – w załączniku – podklasy działalności według PKD, w których mogą być wydawane zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców. W tymże załączniku zawarto nazwy kilkudziesięciu zawodów, z przypisanymi im symbolami klasy/podklasy PKD, należących do następujących grup:

  • uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
  • zakwaterowanie,
  • działalność usługowa związana z wyżywieniem.

Maciej Ofierski