Pracownicy jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji – nowela przepisów płacowych

2

Z dniem 9 czerwca br., z jednym wyjątkiem, wchodzą w życie zmiany w przepisach płacowych dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Powyżej wspomniane zmiany dotyczą rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2308). Rozp. nowelizujące zostało wydane przez MRPIPS dnia 20 maja 2020 r. i ogłoszone w Dz.U. z dnia 25 maja br. pod pozycją 925.

W drodze rozp. zmieniającego nowe brzmienie nadano załącznikowi nr 1 do rozp. podstawowego (załącznik do rozp. MRPIPS z dnia 20 maja 2020 r.).

Załącznik nr 1 do rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. obejmuje:

  • tabelę nr 1 – określającą miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA), Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWIA oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych MSWIA,
  • tabelę nr 2 – w której określono miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Kwoty ustalone w tych załącznikach zostały zwaloryzowane, w szczególności pod kątem uwzględnienia zmian w zakresie przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z zapisem § 2 rozp. zmieniającego stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w nowelizacji mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiana dotycząca wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (§ 1 pkt 2 rozp. nowelizującego) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca br.

Maciej Ofierski