Projekt noweli przepisów dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

0

Rząd przyjął projekt noweli rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), której celem jest przede wszystkim dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian wprowadzonych w unormowaniach Prawa oświatowego.

W omawianym powyżej przypadku chodzi o modyfikacje prawne wynikające z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmiany o charakterze dostosowawczym – w zakresie nowo przyjętej terminologii – odnoszą się do par. 6 ust. 2 i 3, par. 8 pkt 1, par. 15 ust. 3, par. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz par. 11 ust. 2 i 3 rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. W przepisach tych zastępuje się dotychczasowe wyrażenia:

  • „klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego” – określeniem „klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego”,
  • „ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego” – pojęciem „centrum kształcenia zawodowego”,
  • „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” – zwrotem „egzamin zawodowy”.

Poszerzono również, poprzez nowelę brzmienia par. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 rozp. RM z dnia 28 czerwca 1974 r., katalog podmiotów, do których pracodawca może skierować młodocianego na dokształcanie teoretyczne, chodzi mianowicie o szkoły prowadzące kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Kolejne zmiany w omawianym akcie wykonawczym dotyczą korekt w zakresie zasad wynagradzania pracowników młodocianych, projekt noweli przewiduje bowiem zwiększenie, o jeden punkt procentowy, wynagrodzenia przysługującego pracownikowi młodocianemu odbywającemu naukę w formie nauki zawodu, ustalanego w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zgodnie z proponowanym nowym zapisem par. 19 ust. 2 rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. młodocianemu pracownikowi, o którym wyżej była mowa, przysługuje wynagrodzenie – w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w wysokości:

  1. nie mniej niż 5% – w pierwszym roku nauki,
  2. nie mniej niż 6% – w drugim roku nauki,
  3. nie mniej niż 7% – w trzecim roku nauki.

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostawiono na dotychczasowym poziomie (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał).

Omawiane korekty legislacyjne w rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. mają wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Maciej Ofierski