Promocja zatrudnienia – ogłoszono nową wersję ustawy

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

 • 15 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1669) do kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 986),
 • przepisów ogłoszonych przed dniem 3 lipca 2019 r.

Regulacje przejściowe i dotyczące innych aktów prawnych oraz wskazujące terminy wejścia w życie określonych nowelizacji, pominięte w jednolitym tekście omawianej ustawy, wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2019 r.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Wspomniana ustawa ma zastosowanie do obywateli RP oraz do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium RP, wskazanych w art. 1 ust. 3 pkt 2 tej ustawy (chodzi tutaj m.in. o obywateli państw członkowskich UE oraz obywateli państw EOG nienależących do UE, czy posiadających w RP status uchodźcy).

Ustawa o promocji zatrudnienia reguluje w szczególności:

 • status bezrobotnego oraz osoby poszukującej zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, należne im świadczenia oraz sposoby aktywizacji zawodowej mającej na celu umożliwienie tym osobom powrót na rynek pracy,
 • zasady funkcjonowania instytucji rynku pracy, do których zalicza się m.in. wojewódzkie oraz powiatowe urzędy pracy, OHP, agencje zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe,
 • zasady i tryb przyznawania pracodawcom i innym podmiotom zatrudniającym skierowanych bezrobotnych pomocy publicznej,
 • postępowanie dotyczące organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych,
 • zasady i warunki odbywania stażu przez bezrobotnego w miejscu pracy,
 • finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,
 • obowiązki pracodawcy w razie konieczności dokonania zwolnienia monitorowanego,
 • zasady oraz tryb opłacania przez pracodawców i inne zobowiązane podmioty składek na Fundusz Pracy,
 • postępowanie w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.

Omawiana ustawa określa ponadto warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców podejmujących zatrudnienie na terytorium RP.

Maciej Ofierski