Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w pierwszym kwartale 2019 roku. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,8%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 7,1%.

105

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw. 2019 roku wyniosło 4950,94 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.).

W odniesieniu do poprzedniego kwartału średnia pensja wzrosła o 87,20 zł, czyli o 1,8%. Z kolei w stosunku do analogicznego kwartału roku 2018 przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 328,10 zł, czyli 7,1%.

W związku z powyższym od 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegają m.in. następujące stawki:

  • kwoty graniczne przy zawieszaniu i zmniejszaniu emerytur i rent,
  • limit przychodu, którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej,
  • minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych.

oprac. B.O.