Przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14.06.2020 r.

Trwają już prace nad kolejnym terminem 28.06. br. czyli do końca roku szkolnego. To dobra wiadomość, wyczekiwana przez rodziców, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły.

1

Rzecznik MŚP wnioskuje do MRPiPS o wyjaśnienia dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25.05.2020 r.

Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia, aby można było przedłużyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych np. przez  żłobki i przedszkola.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego po 25.05.2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875, dalej: „Ustawa Nowelizująca”) zmianie ulegnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej: „Specustawa”), w ten sposób, że zyska on następujące brzmienie: „W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”.

Na gruncie powyższego powstaje istotna wątpliwość, wymagająca wyjaśnienia, czy w związku ze zmianą Specustawy na mocy przepisów Ustawy Nowelizującej, która prowadzi do ograniczenia beneficjentów dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 4 ust. 1 Specustawy i wcześniejszym wydaniem Rozporządzenia z 14 maja 2020 r. uprawnionymi do przedmiotowego zasiłku będą również ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby), z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy Świadczeniowej czy tylko ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy (oraz funkcjonariusze, o których mowa w art. 4 ust. 4 Specustawy, zwolnieni od pełnienia służby) z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wobec powyższego pismem z dn. 22.05.2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP znajduje się tutaj.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców