Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – projekt zmian w rozporządzeniu

3

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. poz. 865).

Proponowana zmiana wiąże się z koniecznością ustanowienia w przepisach wykonawczych trybu postępowania w przypadkach zmiany najniższych stawek wynagrodzeń przysługujących młodocianym pracownikom, bowiem aktualnie obowiązujące regulacje nie przewidują wspomnianej procedury. Należy podkreślić, że planowane zmiany pozostają w bezpośrednim związku z projektem nowelizacji innego aktu prawnego, jakim jest rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010). Jednym z założeń noweli powołanego rozp. jest podniesienie najniższych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Modyfikacja w rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014 r. polega na dodaniu nowych zapisów, czyli § 5a i § 5b. Pierwszy z wymienionych przepisów pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z OHP, wnioskować o zmianę zapisów umowy, jeżeli nastąpiła korekta najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych. W omawianej sytuacji pracodawca będzie mógł złożyć – w terminie 30 dni od wejścia w życie nowych stawek płacowych – wniosek do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji, za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych. Wniosek, o którym mowa, pracodawca kieruje bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Pracodawca, który złoży wniosek po wskazanym 30-dniowym terminie, może liczyć na refundację w wysokości odpowiadającej nowym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku w centrum edukacji. Następnie centrum edukacji przekazuje wnioski pracodawców o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji do właściwej komendy wojewódzkiej OHP, która rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków FP określonych w planie finansowym Funduszu na dany rok. Właściwa wojewódzka komenda OHP w terminie 30 dni od dnia wpływu do centrum edukacji wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wojewódzka komenda OHP zawiera z pracodawcą aneks do umowy.

Przedstawiony powyżej tryb postępowania uregulowano w § 5a projektu rozp. nowelizującego, natomiast § 5b dotyczy przypadków, gdy pracodawcą dla pracowników młodocianych są jednostki organizacyjne OHP.

Resort pracy zaproponował, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Maciej Ofierski