Regulamin serwisu Ekspert

113

REGULAMIN SERWISU

obowiązujący od dnia 30 kwietnia 2017 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Usługodawca

Usługodawcą jest BUSSINES MANGEMENT J. Mosiądz, T.Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z
siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, nr KRS 0000254412, nr NIP 6782548091

§ 2
Serwis


1. Serwis jest wydawany przez usługodawcę tylko w formie elektronicznej.
2. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
a) usługa przeglądania, tj. możliwość przeglądania i odczytywania przez usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym;
b) udostępnianie usługobiorcom e-booków;
c) udostępnianie usługobiorcom porad ekspertów, kalkulatorów, aktów prawnych,wzorów pism, formularzy i umów, itp.;
d) usługa newslettera, tj. wysyłanie listów elektronicznych z wybranymi treściami Serwisu pod adresem elektronicznym usługobiorcy,

§ 3
Zakres zastosowania

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługobiorca (dalej także: „Klient”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (email)

§ 5
Dostęp

1. Dostęp do niektórych usług lub niektórych części usług Serwisu może być uzależniony od:
a) zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej),
b) wyrażenia zgód, o których mowa w § 14
c) zalogowania.

2. Zamówienie usługi odpłatnej odbywa się poprzez formularz zamówienia.
3. Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta,
b) w przypadku Płatności dokonanej elektronicznie – od wysłania Klientowi potwierdzenia zakupu- dostępu do zakupionych treści.
4. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez usługobiorcę są niepoprawne lub niezupełne.

Rozdział
II
ZAMÓWIENIE

§ 6
Formularz zamówienia

1. Złożenie zamówienia usługi w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy, na formularzu zamówienia, danych niezbędnych do zindywidualizowania usługobiorcy, w tym przez podanie adresu e-mail Klienta, stanowiącego odtąd jego login.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
3. Zamawiając dostęp do usługi, Klient może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 10). W przypadku nie złożenia takiego żądania usługodawca jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.
4. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAMAWIAM” (dla usług bezpłatnych wymagających zalogowania) lub „KUPUJĘ I PŁACĘ” (dla usług odpłatnych wymagających zalogowania).
5. Po złożeniu zamówienia, usługobiorca otrzymuje na podany adres email potwierdzenie zawarcia umowy, dokonania płatności.
6. Zalogowanie Klienta w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy jego loginu oraz hasła, podanego przy wypełnianiu formularza zamówienia
7. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem Płatności elektronicznej, po złożeniu zamówienia Klient jest przekierowywany do platformy umożliwiającej dokonanie płatności. Po dokonanej płatności Klient jest przekierowywany na stronę internetową zawierającą treści, do których wykupił dostęp na określony w zamówieniu okres czasu. Jednocześnie otrzymuje pod podanym na formularzu zamówienia adresem e-mail potwierdzenie zawarcia umowy , dokonania płatności.
8. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła, Kodu Promocyjnego, Kodu Rabatowego przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy pod adresem e-mail podanym przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.

§ 7
Płatność

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3, Klient powinien dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zapłata następuje na podstawie elektronicznej faktury wystawionej przez usługodawcę, przelewem na konto bankowe.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 („Płatność elektroniczna”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem na stronie www.przelewy24.pl/regulamin. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-127 Poznań.
3. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT, niezbędne jest prawidłowe podanie danych firmy w formularzu zamówienia. Faktura elektroniczna zostanie wysłana na podany adres email.

§ 8
Promocje

1. Usługodawca może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:
a) bezpłatnego czasowego dostępu do pełnej wersji Serwisu na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;
b) zniżki na usługi płatne;
2. Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Usługodawca może oferować w promocji darmowe towary lub usługi (lub zniżki na nie) dla Klientów, którzy zawarli umowę o usługę płatną. Odstąpienie od umowy przez Klienta będzie oznaczało obowiązek zwrotu takiego towaru lub usługi.
4. Promocja może być ograniczona w czasie lub w ilości przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.
5. Usługodawca przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Klientowi płatny abonament uprawniający do korzystania z zasobów Serwisu lub inne formy dostępu do płatnych zasobów Serwisu.

Rozdział
III
ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE,
RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 9
Rozwiązanie i wypowiedzenie

1. Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść za porozumieniem stron.
2. Usługobiorca, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie na adres podany w zakładce kontakt lub poprzez formularz kontaktowy.
3. Na wyraźne żądanie usługobiorcy, usługodawca może dezaktywować jego unikalne hasło, jednak nie oznacza to rozwiązania umowy.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania emaili przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
2. Usługobiorca może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem email podany w zakładce kontakt lub poprzez formularz kontaktowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem usługodawca winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup dostępu.
6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez usługobiorcę dowodu odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) rzeczy.
7. Jeżeli zamawiając dostęp do usługi, usługobiorca zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nieprzysługuje.
8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba że usługobiorca wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

§ 11
Reklamacje

1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
2. W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Klientem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
3. Usługodawca może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkichuwag Klientów, związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 12
Gwarancja

1. Serwis ze względu na swój charakter co do zasady nie podlega gwarancji. Jeżeli jednak w związku ze świadczeniem usługi została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w odrębnym dokumencie gwarancyjnym doręczonym Klientowi.
2. Klient może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 11 Regulaminu.

Rozdział
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 13
Dane osobowe

1. Udostępniając formularz zamówienia Usługodawca określa dane osobowe usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a) nazwisko i imiona usługobiorcy, nazwę firmy
b) numer NIP,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu,
g) data urodzenia.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków, KRS 0000254412, NIP 6782548091.

Dane osobowe usługobiorców będą przetwarzane przez Usługodawcę i spółki współpracujące w celu realizacji umowy, świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez usługodawcę oraz w celu
realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.), a w przypadku wyrażenia przez usługobiorcę odrębnych zgód, także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w celu użycia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zob. § 15).
4. W przypadku Płatności elektronicznej, administratorem danych osobowych jest równocześnie PayPro S.A., ul. Kanclerska15, 60-127 Poznań
5. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

§ 14
Zgody

1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość złożenia następujących oświadczeń:
a) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od BUSSINES MANGEMENT J. Mosiądz, T.Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, nr KRS 0000254412, nr NIP 6782548091 oraz podmiotów współpracujących.”
b) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez BUSSINES MANGEMENT J. Mosiądz, T.Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, nr KRS 0000254412, nr NIP 6782548091 oraz podmiotów współpracujących .”
c) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów BUSSINES MANGEMENT J. Mosiądz, T.Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, nr KRS 0000254412, nr NIP 6782548091 oraz podmiotów współpracujących.” Powyższe oświadczenia są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę.
2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość pod adres email podanym w zakładce kontakt lub poprzez formularz kontaktowy.

§ 15
Pliki cookies

1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
3. Informacja o plikach cookies znajduje się również na stronie Serwisu, w zakładce „Ochrona prywatności”.

Rozdział
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 16
Prawa autorskie

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw
na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy.
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z usługodawcą – są udostępniane w Serwisie.
3. Jakiekolwiek inne niż określone z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 17
Zastrzeżenia

1. Serwis ma charakter informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady,
rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność usługobiorcy.
2. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
3. W szczególności usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.
4. Autorzy publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Ustępy 2 i 3 powyżej należy stosować odpowiednio.
5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisów odpowiada tym właśnie cechom. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia
jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność usługodawcy, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. O terminie i czasie trwania przerwy usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

§ 18
Zmiany Regulaminu

1. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy.
2. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.

§ 19
Dodatkowe informacje

1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3. Usługodawca nie zapewnia usług posprzedażnych.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.

Załącznik:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(wzór ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres email: bok@sipp.pl)
– Adresat:

BUSSINES MANGEMENT J. Mosiądz, T.Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, al. 29 Listopada 130,
31-406 Kraków

– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data