Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (…) w latach 2019–2021

3

Dz.U. 2019.1075