Rząd chce powołać Rzecznika Praw Podatnika

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, przedłożony przez ministra finansów. Ustawa ma gwarantować podatnikom ochronę ich praw. Powołanie Rzecznika Praw Podatnika ma przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej.

3

Rzecznik, jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec nich. Projekt ustawy określa katalog zadań i uprawnień rzecznika, w tym m.in. prawo do: przedstawiania organom, organizacjom…