Rząd dopłaci do zakupu aut elektrycznych

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem.

1

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2189 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia.

Rozporządzenie określa zasady i warunki udzielania wsparcia na zakup nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunki rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Pierwszy nabór zostanie uruchomiony już w grudniu br. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 000 zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł.

Wsparcie zostanie udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna lub osoby fizyczne w umowie o udzielenie wsparcia złożą oświadczenie, w którym zobowiążą się:

  • do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
  • że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
  • do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W przypadku naruszenia ww. zobowiązań wsparcie wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, będzie podlegało zwrotowi.

oprac. BO