Samorządy: Nowe przepisy Karty Nauczyciela i konieczna zmiana regulaminów wynagradzania kadry szkolnej

Pilne! Szkoły i nauczyciele: Zmiana regulaminu wynagradzania dla pracowników pedagogicznych.

15

Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. ost. zm. poz. 1287) wprowadziła do tej ustawy nową regulację art. 34a, zgodnie z którą nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a minimalna kwota tego dodatku wynosi 300 zł.

Gminy i procedowanie nowych regulaminów wynagradzania nauczycieli

Co istotne nowelizacja weszła w życie z dniem 01.09.2019 r. i od tego czasu gminy i powiaty powinny wypłacać dodatek w wysokości przewidzianej w ustawą, niezależnie od postanowień regulaminu wynagradzania, który obowiązuje w danej jednostce samorządu terytorialnego.

Zauważyć należy, że sam regulamin jest przyjmowany na podstawie …