Składki ubezpieczenia na życie w KUP

Czy Wnioskodawczyni uprawniona jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłacanych przez nią składek ubezpieczeniowych, w związku z zawartą umową indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na rzecz pracownika Pani X, będącego jednocześnie udziałowcem i Członkiem Zarządu Wnioskodawczyni?

43

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2019 r. (data wpływu 21 stycznia 2020 r.), uzupełnionym 26 marca 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych składek opłaconych przez Spółkę z tytułu zawartej umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie na rzecz pracownika będącego jednocześnie udziałowcem i członkiem zarządu – jest prawidłowe.