Termin zgłoszeń do CRBR wydłużony do czasu usunięcia trudności

0
Closeup of business woman hand typing on laptop keyboard

W związku z tym, że część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do CRBR, resort finansów poinformował o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do czasu usunięcia tych trudności.

O nowym terminie MF poinformuje z wyprzedzeniem w osobnym komunikacie.

Resort zapewnia, że pomimo zakłóceń związanych z dłuższym czasem akceptacji zgłoszeń i czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru, można przesyłać zgłoszenia do CRBR.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poinformowano, że występują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

W związku z tym oraz z planowanymi pracami serwisowymi dotyczącymi profilu zaufanego (więcej na stronie pz.gov.pl), do biegu terminów o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia utrudnień.

Jak już wspomniano, o usunięciu utrudnień i nowym terminie, do którego należy się rejestrować w CRBR, resort poinformuje z wyprzedzeniem osobnym komunikatem.

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej.

Źródło: MF

B.O.