Trzecia tura rozmów w ramach „Okrągłego stołu” edukacyjnego – podsumowanie

10 maja 2019 r. miało miejsce trzecie już spotkanie przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Premier Mateusz Morawiecki liczy na wypracowanie kompromisu i widzi potrzebę kontynuacji rozmów. Na koniec maja planowane są kolejne rozmowy.

1

Piątkowe obrady przy „Okrągłym stole” edukacyjnym toczyły się wokół takich tematów jak: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”.

Przed dyskusją w grupach roboczych, odbyła się sesja plenarna z udziałem szefa rządu.
Mateusz Morawiecki podziękował uczestnikom obrad za dotychczasowe rozmowy, otwartość oraz proponowane pomysły, zaznaczając jednocześnie, że „obrady wymagają dłuższego cyklu spotkania”. Premier zapowiedział ich kontynuację na koniec maja.

W obradach brali udział także wiceministrowie edukacji: Marzena Machałek i Maciej Kopeć, pełniąc rolę przewodniczących w podstolikach (kolejno): „Jakość w systemie edukacji” oraz „Nauczyciel w systemie edukacji”. Głos zabrali również: Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który przewodniczył zespołowi „Nowoczesna szkoła”, a także Piotr Müller Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szef zespołu „Uczeń w systemie edukacji” oraz Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, przewodnicząca podstolika „Rodzic w systemie edukacji”.

W ramach podstolika „Jakość w systemie edukacji” rozmawiano przede wszystkim na temat roli nauczycieli w zapewnieniu jakości edukacji, ich przygotowania do zawodu, ale i badania jakości pracy szkoły czy też kwestii egzaminów zewnętrznych. W trakcie dyskusji mocno wybrzmiała także kwestia roli dyrektora szkoły jako lidera jakości pracy w szkole.

Rozmowy w zespole podstolika „Nauczyciel w systemie edukacji” skoncentrowały się wokół tematu kształcenia nauczycieli. Jak zaznaczył wiceminister Maciej Kopeć, uczestnicy dyskusji zgłaszali konieczność połączenia systemu wynagradzania nauczycieli z jakością ich pracy. Podejmowano także kwestie:
– potrzeby zmiany zasad awansu zawodowego nauczycieli;
– konieczności zmiany ustawy Karta nauczyciela;
– potrzeby wprowadzenia elastycznych rozwiązań w kwestii pensum nauczyciela (np. na obszarach wiejskich);
– standaryzacji usług oświatowych.

Głównym tematem podejmowanym w podstoliku „Uczeń w systemie edukacji” była podstawa programowa. Dyskutowano m.in. o potrzebie indywidualizacji procesu kształcenia i czasie pracy ucznia, a także o liczbie uczniów w klasie, łącząc tę kwestię z wymiarem pensum nauczyciela i kształceniem uczniów zdolnych.

Z kolei podstolik „Nowoczesna szkoła” skupił się na konieczności kształtowania u uczniów kompetencji, związanych z kreatywnością, przedsiębiorczością, rozwiązywaniem problemów czy zarządzaniem zmianą, niezbędnych do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. W czasie rozmów poruszono także kwestie wyposażenia szkół, nowych technologiach w edukacji i doradztwa zawodowego.

W ostatnim podstoliku „Rodzic w systemie edukacji” dyskutowano przede wszystkim na temat potrzeby wprowadzenia zmian prawnych w funkcjonowaniu i organizacji rad rodziców, np. dotyczących zwiększenia ich roli w sprawach kadrowych w szkole. Rodzice postulowali także o opracowanie minimalnego standardu prac świetlic, aby odciążały ich one od prac domowych z dziećmi.

W pracach 5 podstolików tematycznych wzięli udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą oraz parlamentarzyści.

Udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym odmówiły Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych.

Agata Pąchalska