Uprawnienia pracownika-innego członka najbliższej rodziny w razie sprzecznego z prawem rozwiązania stosunku pracy

162

Od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązują w k.p. przepisy umożliwiające skorzystanie z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego – w określonych okolicznościach – przez pracownika, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, członka najbliższej rodziny. Jednocześnie regulacje kodeksowe nie objęły tych pracowników wszystkimi uprawnieniami na zasadach przewidzianych dla rodziców. Nowelizacja z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043) zmienia ten stan rzeczy.

W związku z powyższą sytuacją dokonano korekt w unormowaniach określających uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Po zmianie brzmienia art. 47 k.p. pracownik, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 k.p., czyli pracownik-inny członek najbliższej rodziny, niebędący pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko, będzie mógł liczyć na wypłatę wynagrodzenia za pracę za cały czas pozostawania bez pracy, jeżeli pracownik ten podjął zatrudnienie w wyniku przywrócenia do pracy. O przywróceniu do pracy decyduje sąd pracy w postępowaniu zainicjowanym wskutek wniesienia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd przywraca pracownika do pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

Kolejna zmiana odnosi się do art. 50 § 5 k.p., przy czym charakter tej modyfikacji jest analogiczny jak w przypadku wcześniej omówionego przepisu. W przywołanym zapisie wskazano pracownika-innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 k.p., w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego jako zatrudnionego, do którego nie stosuje się art. 50 § 3 k.p. (przepis ten stanowi, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie). W odniesieniu do pracownika-innego członka najbliższej rodziny mają natomiast odpowiednie zastosowanie regulacje art. 45 k.p. dotyczące orzeczenia sądowego o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywróceniu do pracy.

Identyczna przesłanka legła u podstaw zmiany w art. 57 § 2 k.p. Również i w tym przypadku pracownik-inny członek najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 k.p., z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego może liczyć na uzyskanie wynagrodzenia za pracę za cały czas pozostawania bez pracy, jeżeli podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Nowela z dnia 16 maja 2019 r. wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r.

Maciej Ofierski