WSA: Stypendium należy się zdolnemu bez względu na ocenę z zachowania

Szkoły i zdolni, niegrzeczni uczniowie.

0

Ocena zachowania nie może być dodatkowym kryterium decydującym o przyznaniu lub odmowie przyznania uczniowi stypendium – stwierdził WSA w Poznaniu w wyroku z dn. 10.10.2019 r., (sygn. akt: IV SA/Po 321/19).

Sporna uchwała

We wskazanym orzeczeniu sąd badał skargę wojewody na uchwałę rady miasta określającą szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.

Wojewoda zaskarżył uchwałę w części dotyczącej …